Det rapporteres om at Fylkesmannen har foretatt en avkorting på 50% ut over normaltapsprosenten. Det er vist til at det ut over skader forvoldt av rovdyr kan være en rekke andre årsaker til forhøyet tap av sau på beite. Det nevnes sykdommer og angrep fra rev og hund. Det legges også til grunn resultatene fra et beiteprosjekt i Møre og Romsdal som viser at tap av sau til sykdommer er en økende utfordring.

Rovviltansvarlig i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym, syns at denne begrunnelsen er meget spesiell og mener at Fylkesmannen må dokumentere sine påstander slik forutsatt i Krokann-dommen. Denne nye praksisen for å redusere erstatningene til ellers hardt pressede sauebønder er ikke akseptabel. Jeg stiller spørsmål ved hvor relevant er det å vise til ett beiteprosjekt i Møre og Romsdal når store deler av sauebesetningene her i Sør-Trøndelag befinner seg i fjellområdene i de indre delene av fylket.

Sør-Trøndelag Bondelag oppfordrer alle som har hatt tap av husdyr til rovdyr om å klage på vedtaket om erstatning. Hedmark Bondelag sin mal for klage på erstatningsoppgjør husdyr tapt til fredet rovvilt. Denne malen er generell og kan brukes med tilpasninger til den enkelte. Dvs fjern det som ikke er relevant for din klage og tilføy evt andre opplysninger.

Les også

Erstatningssaker må behandles i tråd med Krokann-dommen

Mange avslag på rovvilterstatninger i Hedmark

Myndighetene må ta hensyn til Krokann-dommen