Oppdal Bondelag tok tidlig tak i situasjonen med tørken som også rammet Oppdal sommeren 2018. Lokallaget var aktive pådrivere for å få i stand løsninger for fôrsituasjonen til sine medlemmers beste. Lokallaget har også jobbet med pelsdyrnæringa sine utfordringer i forhold regjeringas forslag til næringsforbud. Dette er et arbeid lokallaget har jobbet med over lang tid. Det har vært møter med sentrale politikere og oppslag i presse for å få fram næringas syn.

Oppdal Bondelag har god dialog med lokalåresse og sørger for at avisa Opp, Opdalingen og Radio E6 har jevnlige drypp om hva som skjer i landbruket, både lokalt og nasjonalt. Lokallaget har en godt oppdatert facebook-side som sikrer god informasjon til medlemmene og andre.

Oppdal Bondelag har satt i gang prosjektet "Bondens Medarbeider" hvor 6. og 7. klasse har flyttet noe av undervisningen inn i lokale fjøs og følger en bonde gjennom ett år. Dette har gitt presseoppslag både lokalt og i Adresseavisen. Oppdal Bondelag har også "pushet på" prosjektet Miljøvennlig landbruk om innlevering av landbruksplast og jernskrap.

Vi gratulerer Oppdal Bondelag som Årets Lokallag 2018 i Sør-Trøndelag Bondelag. Med på hedersbevisningen følger 5000 kroner og en nominasjon til Årets Lokallag i Norges Bondelag:-)

"Bondens medarbeider"

"Bondens medarbeider» er et yrkesorientert utdanningsprogram i barneskolen som ble startet opp i februar 2018 i Oppdal. Og vi har fått leder i Oppdal Bondelag til å skrive litt om dette prosjektet som også har fått en del medieoppmerksomhet.

Bakgrunnen for prosjektet var at leder i Oppdal Bondelag mottok en henvendelse fra rektor ved Midtbygda og Lønset skole, Kjell Braut om å utvikle et gårdssamarbeid.

Vi i Oppdal Bondelag brukte god tid på planlegging av prosjektet. Vi dannet ei prosjektgruppe med rektor, lærer, 3 bønder, samt leder for Oppdal bondelag og Lønset bondelag og utviklet en kravspesifikasjon med mål om å gi elevene fra 2 klassetrinn - 5. og 7. trinn - praktisk tilnærming til bondeyrket.

Rektor og lærere har gjort et godt forarbeid i å knytte gårdsprosjektet opp mot læreplanmålene i skolen. Vi har også hatt fokus på at det elevene lærer i de oppgaver de utfører kan knyttes inn i de teoretiske fagene på skolen. 

Elevene i 5. og 7. klassetrinn er fysisk med på de aller fleste oppgaver hos en melkeprodusent og en sauegard en dag i måneden i hele skoleåret. Elevene er i full gang med prosjektet og avslutter 1. skoleår med «Bondens medarbeider» i juni 2019.

Temaplan og mål som er utviklet:

Periode

Sauefjøs

Kufjøs

Mål

September

Sauesanking

Kalving

Innhøsting

Merking

-beskrive landskapsformer og geografiske benevnelser ved å utforske landskapet nær skolen og hjemmet

-samtale om regler som gjelder for opphold i naturen og kunne praktisere sporløs ferdsel

-sikkerhet

-hygiene

Oktober

Veiing

Utplukk slakt og livlam

Slakting

Klargjøring til vinter

Utplukk slakt

Innsett av dyr

Klipping

-velge passende måleredskaper og utføre praktiske målinger i forbindelse med dagligliv

 

November

Innslipp

Inndeling innhengninger

 

Fjøsstell

Foring

-praktisere regler for god hygiene

-fortelle om en valgt vare og hvordan denne inngår i varesystemet fra produksjon til forbruk

Desember

Gårdsmat

Paring

Gårdsmat

Inseminering

Dyrlege

Medisinering

Vaksinering

-lage trygg mat

-forstå enkel merking av varer

-Diskuter hva mattrygglek og trygg mat innebærer

-vurdere, velge og handle miljøbevisst

-forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetning og levevis

Januar

Ordinær drift

Dyrlege

Medisinering Vaksinering

Ordinær drift

-fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er

-fortelle om egen familie én til to menneskealdrer tilbake og om hvordan levevis og levekår har endret seg

-fortelle om hvordan jordbruket forandret levemåten i Norge og Norden og beskrive hovedtrekk ved bronsealder og jernalder

Februar

Scanning

Foring

Bearbeiding melke og kjøttprodukter

-forklare hvordan produksjon og forbruk kan føre til ødeleggelse av økosystemer og forurensning av jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres

Mars

Klipping

Klipping av kløver

HMS

Drektighetskontroll

HMS

-diskutere produktinformasjon og reklame for ulike varer

-samtale om industriprodusert mat og mat produsert i storhusholdninger

April

Klargjøring lamming

Klargjøring av utstyr

Sliping kløver

 

Mai

Lamming

Merking

Utslipp

Vårbeite

Gjerdearbeid

Rydding av silo/rundballplast

Våronn – gjødsling

Rydding av silo/rundballplast

-samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter

-beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer

 

 

Juni

Våronn-gjødsling

Vårbeite

Beiteslipp

Utslipp

Setring

Gjerdearbeid

-undersøk og diskuter faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter

-undersøke og beskrive planter og forklare funksjonen til de ulike plantedelene

-gi eksempel på et kretsløp i naturen med utgangspunkt i biologisk nedbrytning

 Ved avslutning av prosjektet vil elevene få utdelt kompetansebevis som et minne om den innsatsen de har utført i et høytidelig møte der også foreldre inviteres. I dette kompetansebeviset synliggjør vi alle samarbeidspartnerne og legger ved bilde av eleven sammen med den ansvarlige bonde og / eller et dyr som eleven har møtt i sitt arbeid. 

Vil dere vite mer om prosjektet "Bondens Medarbeider", så ta gjerne kontakt med Kari Toftaker: kari.toftaker@oppdal.com, mobil: 975 39 790.