Nyheter fra Trøndelag Bondelag

Blir aldri utlært som bønder

Grønnsaksprodusentene Aud Mari Folden og Bent Ingar Fuglu sier det er helt nødvendig å lære seg nye ting for å gjøre ting smartere og mer rasjonelt.

Trøndelag bugner av flinke bønder!

Trøndelag bugner av flinke bønder. Kompetanseløft Trøndersk Landbruk lanserer nå en portrettserie der vi ønsker å vise frem noen av disse bøndene. Vi har i første omgang plukket ut 10 bønder i Trøndelag som har fokus på å utvikle sine gårder ut fra de ressursene og kompetansen de har.

Hva gjør du ved mistanke om rovdyrskade?

Prosjektleder i FKT-prosjektet, Øivind Løken har laget et artikkelhefte med rutiner ved kadaverfunn, praktiske tips ved funn av kadaver, kadaverhundekvipasjer, prosedyre ved skadefellingssøkad, hva søknaden bør inneholde, skadefelling og hvordan en går fram for å søke erstatning for tap til rovdyr etter beitesesongen.

Vil du vite mer om resultatet av årets jordbruksforhandlinger?

Norsk Landbruksrådgivning, Skjetlein Grønt kompetansesenter og Sør-Trøndelag Bondelag arrangerer møte om resultatet av årets jordbruksforhandlinger på Skjetlein mandag 16. juni.

Fotografstudent med fotoprosjekt landbruk

Aleksander Fuglem fra Selbu går fotoutdannelse ved Norges Kreative Høyskole i Trondheim. I sitt selvvalgte prosjekt vil han vise utvikling og innovasjon i landbruket, ispedd nasjonalisme eller "bonderomatikk". Og vi er så heldige at vi får lov å bruke noen av bildene hans.

Et bredt politisk partnerskap

Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, har holdt sitt innlegg til årsmøtet i Norges Bondelag som i dag og i morgen foregår på Lillehammer.

Økonomisk støtte til kompetansetiltak

Kompetanseløft Trøndersk Landbruk (KTL) inviterer nå faglag og enkeltpersoner til å søke om midler til ulike kompetansetiltak. Tilbudet gjelder støtte til mentor, erfaringsgrupper, kollegalæring og fagopplæring. Er dette interessant for deg, eller vet du om noen som kan ha interesse for dette?

Jeg er rasende

- Jeg er rasende - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til NTB meldingen om bønders inntektsutvikling de siste årene, sendt ut av Finansdepartementet -Regjeringa har starta en "First House" kampanje mot norske bønder. Halve sannheter selges inn til media! -

De blå opp i røyk...

De fleste bondelagene i Sør-Trøndelag har vært i sving de siste dagene. En kjempeinnsats er gjort for å få gjennomført alle aksjonene! I Midtre-Gauldal har engasjementet vært stort. Styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym, er kjempefornøyd. Og han er særlig fornøyd med at det var så mange unge bønder som stilte opp på aksjonene. De vet at dette angår dem mer enn noen andre.

Mye støtte og positive tilbakemeldinger fra folket

En fornøyd fylkesleder Lars Morten Rosmo melder om mange positive henvendelser fra folk. Folk ringer og overbringer sine støtteerklæringer til norsk og trøndersk matproduksjon og aksjonene vi gjennomfører. Tidlig i denne morgenen startet eggblokade av anlegg i hele landet. Dette for å vise at norsk mat ikke er en selvfølge.

Økt traktortrafikk på Klett et resultat av nedlegging av husdyrproduksjon i distriktene?

Rundt klokka 15 i dag kan det oppstå køer og forsinkelser for trafikken langs E6 ut av Trondheim i sørgående retning. Dette er for å synliggjøre den dreiningen i husdyrproduksjonen som kan bli konsekvens ved gjennomføring av landbrukminister Listhaug sin landbrukspolitikk.

Norsk matproduksjon opp i røyk!?

Sent i går kveld ble det gjort klart for bålbrenning og vardebrenning langs E6. Vardetenning er en gammel måte å varsle om farer. Endringene som regjeringen legger opp til i sitt tilbud i jordbruksoppgjøret, vil gi store endringer i norsk matproduksjon. Det Norge vi kjenner står i fare for å bli endret for alltid.

Tvunget til brudd av regjering uten forhandlingsvilje

Tilbudet fra regjeringa i årets jordbruksoppgjør bryter med Stortinget sitt vedtak om å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsutviklinga. Sør-Trøndelag Bondelag registrerer, med stor skuffelse, at regjeringa ikke har reell forhandlingsvilje i dette jordbruksoppgjøret. Den blåblå landbrukspolitikken vil gi forbrukerne dårligere matsikkerhet, mindre norskprodusert mat, langt færre bønder og gjengrodd kulturlandskap.

Listhaug tilbyr minus 20 mill kr til trønderske kornprodusenter

Tilbudet fra regjeringen i årets jordbruksforhandlinger betyr at tilskudd til kornproduksjon i Trøndelag reduseres med til sammen over 20 mill kr. - Dette vil ha store negative konsekvenser for kornproduksjonen - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - redusert lønnsomhet vil gjøre det mindre interessant å drive med kornproduksjon og produksjonen vil bli redusert -

De store skal bli større - på bekostning av de mindre?

Dette er et regnestykke vi fortsatt vanskelig får til å gå opp. Jordressurser lar seg ikke flytte på. Åker og eng blir ikke større med mindre du kjøper opp eller leier hos naboen eller sprenger berg. Kjøper du opp naboen, er det bare en som blir større. Den andre faller bort. Mange leier allerede hos naboen. Både den nærmeste og flere bortenfor der. Med økende transportavstander blir stordriftsfordeler stordriftsulemper. Og bonden rekker rett og slett ikke over alt. Og på dette viset klarer vi ikke øke matproduksjonen i landet. Vi oppfordret kommunene i Sør-Trøndelag til å gi oss oversikt over de ulike produksjonene innen landbruket i sin kommune. Malvik kommune og Oppdal kommune var raskt ute med å gi oss sine tall.

Blå-blå ideologi i årets jordbruksforhandlinger

- Den blå-blå ideologien overskygger forbrukerinteressene og framtidig behov for mat - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til Sylvi Listhaug sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger - det tar ikke hensyn til behovet for mat i framtida og svekker inntektsmulighetene til bonden som skal produsere maten din.

Odelscamp terningkast seks!

50 hadde vi plass til og 50 kom. En herlig engasjert, interessert og lydhør forsamling odelsberettigete i alderesspennet 16 år til litt over 30 år. En oppglødd fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, hilste på hver og en. Der her er framtida vår. Framtida for norsk matproduksjon.

Heis flagget 1. mai

1. mai er Arbeidernes dag og offisiell fri- og flaggdag. Bondestanden har gjennom generasjoner latt være å flagge på denne dagen, enten bevisst eller etter hvert også ubevisst fordi en ikke har hatt tradisjon for flagging på gården denne dagen. Sør-Trøndelag Bondelag oppfordrer alle bønder til å flagge 1. mai.

Et krav for økt matproduksjon og klimavennlig landbruk

- Skal vi makte å produsere mer mat fra det lille av matjord vi har, må bonden finne det økonomisk interessant å bruke arbeidsdagen sin i fjøset og på jordet - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo i en kommentar til kravet fra Norges Bondelag i årets jordbruksforhandlinger.

Ja, Norge trenger bonden - og her strømmer det folk til Odelscampen!

På kurset for nye og unge bønder i slutten av januar deltok 54 nye bønder, og jammen går det mot samme deltagertall på Odelscampen i Trondheim 25.-26. april! Dette tegner godt for rekrutteringen til landbruket, og når vårt eget styremedlem Eli Birgitte Singstad slår til med å føde tvillinger er vi ved godt mot.

Varierende inntektsutvikling

Grunnlagstallene foran jordbruksforhandlingene 2014 ble i går klare fra Budsjettnemnda for jordbruket. -Tallene viser en brukbar inntektsutvikling for melkebruk og bruk med sau - sier fylkesleder Lars Morten Rosmo - men for egg, svin og korn er tallene mye dårligere og viser en klar inntektsnedgang. Dette skyldes i hovedsak lave priser grunnet ubalanse i markedet samt sviktende kornavlinger -

170 bondevenner på Nortura Malvik

I dag ble 170 bondevenner utnevnt på Nortura sitt anlegg i Malvik - Dere gjør en viktig jobb i verdikjede mat - sa fylkesleder Lars Morten Rosmo til de nye bondevennene - og samtidig er det viktig i disse tider foran jordbruksforhandlingene å markere skjebnefellesskapet mellom bønder og industriarbeidere -

Let`s talk about soil - unge bypolitikere møtte bonden!

God kunnskap om matproduksjon er viktig for framtida. Derfor spanderte Sør-Trøndelag bondelag frokost med nogo attåt på ungdommenens bystyre i Trondheim i dag. Dette var starten på årets kampanjedag foran jordbruksforhandlingene.

Innstilling på ny leder i Norges Bondelag er klar.

Arnt Tilset fra Oppdal er innstilt som ny leder i Norges Bondelag. Det forventes mye av den nye lederen i Norges Bondelag. Det er underdekning på storfekjøttmarkedet, og med en kandidat som har gode kunnskaper om denne næringa, er et godt valg, sier organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag Jon Gisle Vikan.

Hjelp! Det ringer både i mobilen og på pcn!!

Bondelaget innfører nytt telefonsystem i hele landet. I forrige uke kom turen til oss i Sør-Trøndelag. 73842490 til fylkeskontoret fungerer fortsatt, men vil du nå oss direkte må du ringe mobilnumrene.

Trøndersk mat på ditt bord?

Det var et avventende og rolig årsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag som vedtok uttalelsen Trøndersk mat på ditt bord? Økonomi, kunnskap og ressursutnyttelse er stikkord for matproduksjon og økt matproduksjon i fylket. Fylkesleder Lars Morten Rosmo trakk ulike situasjoner ute i den store verden inn som sammenhenger i matproduksjon og matberedskap i sin tale. Og ikke minst spenningen rundt årets jordbruksavtale.

Kornproduksjon og driftsledelse - nytt fagskoletilbud i Trøndelag

Skjetlein Grønt Kompetansesenter i samarbeid med Chr Thams Fagskole tilbyr fra høsten 2014 et nytt fagskolekurs i "Kornproduksjon og driftsledelse". Kurset gjennomføres med samlinger over to år, og tilsvarer ett års fulltidsstudium. Søknadsfrist for kurset er 15. april.

Samråd mellom bondelagene og Arbeiderpartiet i Midt-Norge

Torsdag 27. februar samles bondelagene i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag til felles samrådingsmøte med Arbeiderpartiet. Da møtes tillitsvalgte fra alle fylkene for å diskutere erfaringer, utfordringer og muligheter for samarbeid.

Aksjon mot godsterminal på dyrkajord

Aksjonister fra Bondelaget og Bygdeungdomslaget møtte statssekretær John-Ragnar Aarset (H) fra Samferdselsdepartementet da han besiktiget området som er lansert for godsterminal på Søberg. Regjeringen har som mål å ta en beslutning om godsterminal før påske.

Økt satsing på landbruk og matproduksjon

Årsmøtet Krf i Sør- og Nord-Trøndelag har vedtatt en uttalelse om landbruk og utfordrer regjeringspartiene sammen med samarbeidspartiene V og KrF til å legge fram tiltak som sikrer fortsatt gode og stabile rammevilkår for landbruksnæringen. Dette er en uttalelse fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, er veldig fornøyd med.

Champagne, jord og mat

Jula er over og mye god mat har vært på bordet. Men hvor kommer maten egentlig fra og hvem produserer den? Fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, har sine betraktninger rundt dette:

Framtid i Landbruket!

Det inviteres til landbruksmøte i Meldal Samfunnshus torsdag 9. januar, kl. 10.00-15.30

Våre samarbeidspartnere