Jordbruksinntektene ble på kr 272 700 i gjennomsnitt for alle bruk i Trøndelag, noe som ga en nedgang på kr 64 200, eller 19 prosent fra 2017. Større driftsomfang og mer tilskudd økte produksjonsinntektene med fire prosent, til tross for at prisene på alle typer kjøtt gikk ned. Både variable og faste kostnader økte. Samlet økte kostnadene med 10 prosent.

Melkeproduksjon ble svekket 
For andre år på rad gikk jordbruksinntektene i melkeproduksjon ned i 2018. Melkeproduksjon oppnådde kr 308 500 i jordbruksinntekt, en nedgang på kr 35 300 fra 2017. Melkeinntektene økte som følge av større produksjonsvolum og høyere melkepris på to øre per liter. Kostnadsøkningen var likevel større en inntektsøkningen og jordbruksinntekten ble redusert med 10 prosent.

Storfekjøttproduksjon
I storfekjøttproduksjon var nedgangen på 27 prosent og driftsformen endte opp med en jordbruksinntekt på kr 164 900. Kjøttprisen gikk ned med kr to per kilo. Det var liten endring i de variable kostnadene, mens de faste kostnadene økte. Kostnader til maskinleie, leid arbeid og avskrivninger økte mest.

Sauehold fikk en liten opptur
Sauebrukene i Trøndelag fikk en oppgang i jordbruksinntektene i 2018, og var den eneste driftsformen med oppgang dette året. Jordbruksinntekten økte med kr 38 500 til kr 232 900. Oppgangen kommer til tross for lavere priser både på sau- og lammekjøtt. Kostnadene ble redusert med kr 12 000. Dette sammen med økte tilskudd var årsaken til bedringen i jordbruksinntekt for sauebrukene.

Korn/svin størst nedgang
Bruk med korn/svin i kombinasjon hadde størst nedgang i jordbruksinntekt målt i kroner. Driftsformen fikk en jordbruksinntekt på kr 390 300, og dermed en nedgang på kr 139 600 fra 2017. Nedgangen ble på 26 prosent sammenlignet med 2017. 

Bruk med ensidig kornproduksjon oppnådde ei jordbruksinntekt på minus kr 11 400, altså en negativ jordbruksinntekt. Dette er en nedgang på hele kr 133 800 fra 2017.

Effektiviseringen øker
Det skjer en effektivisering i jordbruket ved at produksjonsomfanget øker. I motsetning til tidligere år økte også arbeidsinnsatsen i 2018 med 68 timer til 2 771 timer. Økningen er på 2,5 prosent. I 2018 var arbeidsinnsatsen på 2 771 timer per bruk, som tilsvarer 1,5 årsverk.

Utfyllende informasjon om talle fra Trøndelag finner dere HER