En fersk publikasjon fra Statistisk sentralbyrå (16.oktober 2019),Landbruk i hele landet, viser at det i 2018 ble registrert 182 300 landbrukseiendommer i Norge.

Trøndelag topper listen

I jordbruksregionen Trøndelag, hvor vi finner alle former for produksjon, er det ikke unaturlig at antallet jordbrukseiendommer er høyt. Totalen ved utgangen av 2018 lå på 20 339 registrerte eindommer. 

Trøndelag ligger også høyt oppe når det gjelder omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, til andre formål enn landbruk. I perioden 2006-2018 (inkluderer det tidligere Nord- og Sør-Trøndelag), har det blitt omdisponert 21 479 dekar jord.
Mye av denne omdisponeringen skyldes sammensatte årsaker, men kan knyttes til fraflytting, bygging av infrastruktur og ny vei.

Heldigvis har vi i Trøndelag fått godkjent nydyrking av areal (i den samme perioden) på en total av 42 710 dekar.

Strukturendringer i jordbruket

Endringer i hvordan, hva og hvor vi produserer har ført til at antallet jordbruksbedrifter har blitt redusert med 60% på landsbasis, i perioden 1989 til 2018. SSB kan fortelle at dette henger sammen med at vi har fått større bruk på færre lokaliteter, i tallene fra 17.september 2019.

I Trøndelag (sammenslått), har det i den samme perioden vært en reduksjon på 54%, som er det fylket i landet, sammen med Oppland, som har hatt nest minst nedgang. 

Når en ser på fordelingen av jordbruksbedrifter fordelt på fylke, kommer Trøndelag godt ut, og tallene viser at det har vært en økning på 1,9 % i den samme perioden. 

Ku og potet

Sammen med Hedmark og Vestfold, dekker Trøndelag over 50% av potetarealet på landsbasis i 2018. Totalt sett er det lite areal som brukes til potetdyrking og andre grønnsaker. Eng og korn er de vekstene som fyller størst areal, og hadde i 2018 et gjennomsnittlig areal på tilsammen over 400 dekar, i hele Norge. 

De to største husdyrfylkene gjennom perioden var Trøndelag og Rogaland, hvorpå Trøndelag hadde flest storfe.

Tallene i denne artikkelen er hentet fra Statistisk sentralbyrås temaside, Grønt Skifte.