Bondelagets forhandlingsutvalg, Kristin Ianssen, Nils T. Bjørke og Brita Skallerud, satt mandag i interne møter.Mandag var det interne møter i forhandlingsdelega-sjonene i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Helga ble brukt til prosedyre-gjennomgang med staten. Det innebærer at alle punktene i statens tilbud er gjennomgått og partene har klargjort sine posisjoner.

Gjennomgangen viser at avstanden er betydelig på viktige områder. Dette gjelder både den økonomiske ramma og innretningen på tilbudet. Statens tilbud går i retning av stordrift, mens jordbruket forhandlingsutvalg er opptatt av at det skal drives landbruk over hele landet, at vi skal ha en variert bruksstruktur og utnytte jord-, gras- og beiteressursene.

Landbruks- og matdepartemenet kom mandag med en presisering av sitt tilbud, der det klargjøres at medlemmer i samdrifter også etter 1. januar 2015 kan søke om tilskudd til husdyrproduksjon på egen gård.

Forhandlingene ble startet fredag 9. mai og skal avsluttes senest fredag 16. mai. Målet er å bli enige om en avtale.