Årets beitesesson har vært meget utfordrende i Trøndelag med rekordstore tap til bjørn. I Verdal, Meråker og på Fosen har tapene vært spesielt store, dette til tross for utak av flere bjørn i regionen. Økningen i tap sammen med en situasjon hvor bjørnen gjorde stor skade på Fosen har gjort at vi har ett massivt engasjement for å beskytte beitenæringa. Ordføreroppropet, flere interpellasjoner i Fylkestinget og høring i Næringskomiteen er saker som er initiert av politikkere som ser at rovviltforliket fra 2011 uthules av Miljødirektorat og Klima og Miljødeparement.
Situasjonen i Meråker, hvor det ble observert en mulig binne med unge, og det medførte full stopp i skadefelling var en klar medvirkende årsak til at flere oppdaget hvor urimelig forvaltninga tolker Stortingsvedtaket om en to-delt målsetting innenfor forvaltning av rovvilt.
Nord-Trøndelag Bondelag har gjennom ettersommeren gått gjennom store mengder data fra Rovdata og Rovdyrportalen, og utfordrer nå forvaltningens bestandstall med deres egne bakgrunnstall. Sansynligheten for at det finnes 15 -20% flere bjørn enn registrert gjennom bestandstellingene er stor, og vi kan dokumenter 3 ynglinger i 2016 mot rovdata sine beregnet 1,6 ynglinger, og for 2018 er det 4-5 observerte ynglinger. Derfor har nå Norges Bondelag krevd mere penger til å sikre riktig bestandstall for bjørn, og stort engasjement fra næringen under høringen i Næringskomiteen.