I samarbeid med Fylkesmannen, Sør- og Nord-Trøndelag Sau og Geit og Sør- og Nord-Trøndelag Bonde- og småbrukarlag inviterer vi til informasjons- og dialogmøter om rovdyrerstatning og rovviltforvaltning.

Tema på programmet er forebyggende- og konfliktdempende tiltak, forvaltningsplan for store rovdyr i region 6, erstatning av husdyr drept av fredet rovvilt og hvordan Statens Naturoppsyn jobber når rovviltskade meldes. I tillegg vil vi oppfordre beitebrukere som driver med sau til å bruke Sauekontrollen. På Støren blir det også en orientering om Sør-Trøndelag Radiobjellelag.

Møteleder for denne kvelden er styremedlem i Trøndelag Bondelag, Eivind Såstad Mjøen.

Ingen påmelding - det er bare å møte opp. Velkommen!

Invitasjon med oversikt over alle dialogmøtene om rovdyr og beitebruk i Trøndelag mars 2020