Innkalling til årsmøte Malvik Bondelag 2020

I henhold til § 14 i Lover for Norges Bondelag innkalles det til årsmøte i Malvik Bondelag.

Møtet holdes i Vidarhall tirsdag 20. oktober kl 19.30

 Sakliste:

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen

5. Årsmelding

6. Regnskap

7. Innkomne saker

8. Arbeidsplan for kommende arbeidsår

9. Valg i henhold til lovene

a. leder (for 1 år)

b. to styremedlemmer (for 2 år)

c. tre varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)

d. utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leder), m/varautsending

e. to revisorer

f. valgkomite

Saker som ønskes behandlet under pkt. 7 skal være innkommet til leder Erling Bromset senest 8 dager før årsmøtet. 

Kari Toftaker fra fylkesbondelaget deltar med orientering om aktuelle saker.

Enkel servering. Vel møtt!

 Malvik 5. oktober 2020

STYRET

Utskrivbar versjon av innkalling til årsmøte i Malvik Bondelag 2020 finner du her.