Dyrevelferd er viktig for både dyr og bonde, samtidig som det er en viktig samfunnspolitisk sak og grunnleggende for legitimitet av norsk matproduksjon. Dyrene våre skal behandles bra og i tråd med eksisterende artsspesifikk kunnskap.

Flere dimensjoner påvirker dyrevelferd:

  • Biologisk funksjon
  • Subjektiv opplevelse
  • Naturlig liv

Trøndelag Bondelag er opptatt av å jobbe kontinuerlig med kunnskap om dyrevelferd, herunder god helse, helhetlig avl, fôr og fôring, trygg håndtering, og dyrs egenart, husdyrmiljø og atferdsbehov. Samtidig ønsker Trøndelag Bondelag å jobbe for økt synlighet og ærlighet knyttet til husdyrproduksjon. Det er viktig at samfunnet har tillit til at norske husdyr behandles godt gjennom alle ledd i verdikjeden.

Kunnskap om dyrevelferd er ferskvare, og både husdyrvitenskapen og husdyrnæringene er dynamiske. Norsk husdyrhold har lang historikk, og ny kunnskap har kontinuerlig ført til endringer i husdyrholdet. Både gjennom frittstående forskning og med husdyrnæringa som forskningsarena, har studier ført til kunnskapsutvikling, og implementering av nye krav og regelverk. Dette er husdyrnæringa positiv til, og har fulgt opp med tilpasninger gjennom blant annet ombygging, arealkrav, endring i ulike praksiser, kompetanseutvikling, og mer.

Trøndelag Bondelag ønsker at alle dyr i husdyrproduksjonen skal ha det bra, fra fødsel til slakt, og at vi klarer å etterstrebe definisjonen på dyrevelferd etter beste evne:

Dyrevelferd er individets subjektive opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand som følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø.