Agri Analyse
Faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål knyttet til landbruk og politikk.

I 2016 ga Agri Analyse ut rapporten Utviklingen i landbruket i Troms, der det ble vist til at småbruksstrukturen ser ut til å hemme lønnsomheten på bruksnivå sammenliknet med utviklingen i nabofylkene som har noe større enheter enn i Troms. Spørsmål som ble reist var om topografien og ressursgrunnlaget i Troms ligger til rette for at brukene kan øke størrelsen vesentlig mer enn i dag, eller om grensen for størrelsen på brukene allerede er nådd.

Rapporten som nå er utarbeidet i 2017, skal se på om det er grep som kan gjøres i Troms for å øke lønnsomheten til tross for de fysiske begrensningenei areal og bruksstørrelse. Det pekes spesielt på behovet for å stramme opp praktiseringen av drivepliktsbestemmelsene, hva som skal til for å øke investeringene i jordbruket, og hvilke virkemidler som i størst grad kan bidra til videre drift på de mange små og mellomstore brukene i fylket.

Møt opp på presentasjonen i Tromsø onsdag 27. september!