Tall til Tiltak-rapporten tallfester den negative utvikling av Tromslandbruket over flere år.

Lønnsomheten i melkeproduksjonen har falt i Norge, og spesielt i Troms. Rapport 3 -2022 Agri Analyse peker på flere tiltak som kan bidra til å snu den negative utviklingen. Årsmøtet i Troms Bondelag ber styret bruke rapporten som et verktøy overfor regionale og sentrale politikere for å synliggjøre utfordringene i Tromslandbruket og det tydelige behovet for en markant satsning på distrikts-jordbruket.

Status for melkeproduksjonen i Troms fylke, er at den henger kraftig etter sammenliknet med resten av landet. For å snu denne utviklingen, trengs det virkemiddelbruk som øker lønnsomheten i melkeproduksjonen for Troms. Troms Bondelag fremmer krav om en ekstraordinær heving av distriktstilskudd melk i sone G, H og I for å snu denne utviklinga. Tilskuddene i Troms må minst være på samme nivå som i dagens sone J for å sikre videreføring og utvikling av melkeproduksjonen.

Matberedskap, er å ha en spredt matproduksjon i hele landet.

Verden står overfor store utfordringer fremover. Krig i Europa, klimaendringer og pandemi er stikkord som kan beskrive de siste par årene. Dette skaper en hverdag med usikkerhet rundt matvareproduksjonen på verdensbasis, og nasjonalt. Norge har et etisk ansvar for å etterstrebe å produsere mat til egen befolkning. En produksjon som baserer seg på norsk fôr og norske innsatsfaktorer gir rene kvalitetsprodukter som forbrukeren kan finne igjen i lokale butikkhyller, og skaper en trygghet for det norske folk.

Store og små gårder som produserer mat på det ressursgrunnlaget som er tilgjengelig ved den enkelte gård, er essensen i norsk matberedskap. Dette må ivaretas gjennom en styrking av landbruket i vårt fylke, og den beste beredskapen vi kan ha, er en løpende matproduksjon i hele landet. I krisetider ser man spesielt, hvor viktig det er med selvforsyning. Skal vi øke selvforsyningen, så er det ikke noe mer naturlig og bærekraftig enn å ta i bruk utmarksressursene.

Som en del av beredskapen i Nord-Norge bør vi sikre kraftfôrsiloene på Bergneset som nå igjen er truet nedlagt. Dette sikrer tilgangen til matkorn og fôrkorn i nord.

Troms Bondelag krever tiltak for å sikre en akseptabel økonomi for å ivareta produksjon av rødt kjøtt i distriktene

Økonomien i næringen er på et historisk lavt nivå sammenlignet med andre sammenlignbare grupper, og de produksjonene som har dårligst økonomi er sau og ammeku.

Landbruket må få på plass noen produksjonsregulerende verktøy som sikrer en regional fordeling av produksjonen. Økonomien i kjøttproduksjonen må styrkes, og vi krever en betydelig økning i tilskuddene i sone 4 og 5. Vi har hatt kvote i melkeproduksjonen siden starten på 80-tallet og det burde være mulig å lage en ordning som fungerer med de erfaringene vi har derfra. Skal vi løfte økonomien i disse produksjonene tilstrekkelig, må vi sikre at vi ikke produserer mer kjøtt enn markedet har behov for. Vi mener det er avgjørende at en regulering og tetting av inntektsgapet gjøres parallelt, og at produksjonsrettigheter ikke kan være omsettbare. Troms Bondelag ønsker en tydelig kanaliseringspolitikk for å ivareta og styrke distriktslandbruket.

Produksjonen av rødt kjøtt i Troms er bærekraftig og dyrene utnytter matfatet i utmarka. Dette er ressurser som ikke lar seg utnytte på annet vis enn via beitebruk, og dette må stimuleres.