Troms Bondelag og Finnmark Bondelag har hatt en runde med lokallagene for å få tilbakemelding på ståa vedrørende rein på innmark i fylket. Tilbakemeldingene er klare, det er en betydelig økning av rein på innmark i år. Dette skaper utfordringer for bøndene. Dette er en fortvilet situasjon, for begge parter. 

I enkelte områder opplever gårdbrukere god dialog med reineierne, og reineierne gjør sitt ytterste for å fjerne dyr som kommer inn på innmark. Men dessverre er det områder hvor det ikke er mulig å opprette dialog mellom gårdbrukere og reineiere. Troms Bondelag og FInnmark Bondelag vil ta med seg alle de innspill som er kommet fra lokallagene videre i sitt arbeid med utfordringen. Under er det en oversikt over Fylkesmannen sitt ansvar i disse sakene. Samtidig oppfordrer vi begge parter til dialog og problemløsning. Har du som medlem utfordringer eller hjelp så ta kontakt med Elise Leonhardsen, fylkesstyret Troms Bondelag, Klemet Hætta, seniorrådgiver Finnmark eller Unni Hellebø Andreassen, organisasjonssjef Troms og Finnmark.

Sanksjoner og tvangstiltak ved rein på innmark

Reindriftsloven gir fylkesmannen sanksjonsmuligheter når rein kommer på innmark. Norges Bondelag opplever at disse sanksjonsmulighetene praktiseres noe ulikt fra fylke til fylke, noe som kan være en praktisk utfordring.

Først og fremst vil Norges Bondelag oppfordre til god dialog mellom eiere av husdyr og reinsdyr. I noen tilfeller kan imidlertid situasjonen bli fastlåst, og det kan være behov for hjelp fra det offentlige for å få fjernet rein fra innmark.  

Når offentlige interesser tilsier det skal fylkesmannen gi nødvendig pålegg for å sikre at rein blir fjernet fra innmark, jf. reindriftsloven § 75. Slike tiltak kan kreves gjennomført innen en nærmere fastsatt frist. Det må som en hovedregel legges til grunn at det er i det offentliges interesse å forhindre at rein beiter ulovlig på innmark. Merk at loven sier «skal», slik at fylkesmannen alltid skal gripe inn når offentlige interesser tilsier det.

I pålegget kan fylkesmannen fastsette en løpende tvangsmulkt for hver dag, uke eller måned som går etter utløpet av den frist som er satt for å fjerne rein fra innmarka, jf. reindriftsloven § 76. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Det finnes ingen faste satser for størrelsen på mulktet, men beløpet skal utmåles på bakgrunn av forskrift om tvangsmulkt etter reindriftsloven. Etter forskriften skal det blant annet legges vekt på hvor alvorlig unnlatelsen av å etterkomme pålegget er i forhold til de hensyn som pålegget skal ivareta, hvor byrdefullt det vil være for den ansvarlige å etterkomme pålegget, vedkommendes økonomiske evne, og eventuelle fordeler ved ikke å etterkomme pålegget.

Dersom reinen ikke blir flyttet fra innmarka til tross for ilagt tvangsmulkt, kan tvangsmulkten forhøyes i kombinasjon med fastsettelse av ny frist for utdriving.

Fylkesmannen kan, dersom pålegg ikke etterkommes, og andre tiltak ikke anses formålstjenlig, gjøre vedtak om tvangstiltak, jf. reindriftsloven § 79. Vedtak kan blant annet gå ut på at det foretas nødvendig arbeid for å få gjennomført utdriving, og i ytterste konsekvens avliving av rein hvor utdriving ikke har latt seg gjennomføre.

Vedtak om ileggelse av pålegg regnes som et enkeltvedtak. Det innebærer at forvaltningslovens regler om saksbehandling ved enkeltvedtak skal legges til grunn. Det finnes ingen nasjonale prosedyreregler, men Fylkesmannen i Troms og Finnmark har utarbeidet egne rutinebeskrivelser for saksbehandlingen i saker om ulovlig reinbeiting. Så vidt Norges Bondelag er kjent med anerkjenner Landbruksdirektoratet innholdet i disse rutinebeskrivelsene.

Av rutinebeskrivelsene fremgår det at fylkesmannen først må innhente opplysninger om hvor det beites ulovlig, hvor lenge det har pågått, antall dyr som beiter ulovlig, hvem som eier disse og hvilken sidaandel reinen inngår i. Dersom du får rein på din innmark er det viktig at du dokumenterer dette med daterte bilder og/eller video slik at fylkesmannen får et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag.

Når saken er opplyst skal forhåndsvarsel sendes ut så raskt som mulig slik at reineier får gitt sitt syn på saken. Det bør settes en frist på 1-2 dager for å gi tilbakemelding på forhåndsvarselet.

Etter at fristen for forhåndsvarselet har gått ut, og dersom fylkesmannen mener det er dokumentert at det foregår ulovlig beiting, skal det som den klare hovedregel vedtas pålegg. Fristen for oppfyllelse av pålegget, eksempelvis utdriving av reinen, settes ifølge rutinebeskrivelsene fra 1-3 dager, regnet fra forkynnelse eller utsendelse av pålegget.

Dersom pålegget ikke etterkommes, skal forvaltningen vurdere bruk av tvang. Frist som gis før tvangsutdrivelse iverksettes av fylkesmannen bør være kort, men må avveies opp mot dyrevelferdsmessige forhold og avstanden dyrene må flyttes i tillegg til flokkstørrelsen. Det kan også være aktuelt å orientere Mattilsynet.