Troms Bondelag gjorde en henvendelse til Statens Vegvesen i juni, på bakgrunn av bekymringer fra bønder som driver med beitedyr langs den nye Hålogalandsveien. Brevet kan leses her. 

Vi har nå mottatt svar fra SVV, og er fornøyde med tilbakemeldingen som er kommet. SVV har gjennom høringsperioden av reguleringsplanen fått innspill fra grunneiere og bønder og mener de er kommet frem til gode og fornuftige løsninger. De redegjør følgende: "Det skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram i forbindelse med vilt- og beitedyr i drifts- og anleggsfasen. Programmet skal omfatte en vurdering av behovet for siktrydding, gjerder eller andre tiltak langs vegen for å unngå  beitedyr eller vilt i veianlegget".

Leverandøren som skal utføre arbeidet med anlegg og drifta av veien skal utarbeide en helhetlig gjerdeplan for husdyr/beitedyr og rein både i bygge- og driftsfasen. Leverandør må også forholde seg til behov for og signerte avtaler om gjerder og beitedyr som er framkommet i samarbeid mellom grunneier og grunnerverver.

Troms Bondelag mener det var et oppklarende og positivt svarbrev og håper at veiarbeidet vil foregå uten beitedyr i veibanen, med de farer for dyr- og menneskeliv det kan medføre.