Det vi er vitne til i nå kunne vært unngått. Troms Bondelaget er bekjent med at det nå herjer 4 ulike bjørner i vårt distrikt. Bjørn som de to siste ukene har tatt livet av 17 sau i prioritert beiteområder. Et område der det ikke skal være rovdyr, og eventuelle rovdyr skal fortløpende kunne tas ut ved en vurdering av skadepotensial.

I et prioritert beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og uavhengig av om bestandsmålet er nådd.  Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr (rovdyrforliket 2011).

Vi kjent med at det er gitt fellingstillatelse på tre bjørner nå og at fellingslaget kan be om støtte fra SNO. Det er bra, men dessverre altfor sent.

Det er en forhistorie med bjørneangrep i beiteprioritert område i Bardu kommune. En binne med unger har herjet over flere år. Den har vært, og er en stor belasting for de som driver med småfe i området. I juni 20 ble det bestemt at overnevnte bjørn var en trussel for beitenæringen og skulle flyttes, dog ikke skadefelles. Binna sammen med ungene skulle flyttes ut av det prioriterte beiteområde. Dette pga en lav bjørnebestand i Norge, sett opp mot bestandsmålene.

Det var vurdert som nesten et umulig tiltak, men sett som eneste løsning fra miljødirektoratet. Det ble ikke gjennomført, resultatet ser vi nå. Ikke bare er hennes unger begynt å ta sau, men naturlig nok så tiltrekkes andre hanndyr av at det går ei binne i området.

Rovdyrforliket (2011) la til grunn en soneinndeling, et område for beitedyr og et område for rovdyr. De sonene er sammen med bestandsmål og rovdyrerstatning de viktigste virkemidlene i rovdyrpolitikken. Dette er et beiteprioritert område. Den definisjon skal skape og gi forutsigbarhet for beitebrukerne.  Denne forutsigbarheten er fullstendig borte. Over år har produsenter med sau fått offentlige midler til omstilling. Altså de har fått tilskudd for å slutte med sau i et prioritert beiteområde! Det er en alvorlig undergravning av selve grunnlaget i rovdyrforliket og ikke minst stortinget. Det som i realiteten skjer er at bjørnen i dette tilfellet, bare forflytter seg etter sauene og går lengre og lengre inn i beiteområdet til husdyra. Altså blir rovdyrsonen utvidet. Stikk i strid med slik det skal være.

Det er også andre aspekter med denne situasjon, dyrevelferd og hensynet til de mennesker som dag etter dag, år etter år må håndtere en ekstrem vanskelig situasjon. Forsaket av feilslått politikk og manglende bruk av virkemidler.

I tillegg oppleves det som en underlig og tidvis gjennomgående sendrektighet hos rovdyrmyndigheten. Underlig i den forstand at i alle andre sektorer vil en uønsket hendelse av viss karakter som for eksempel. Brann, bilulykker ol. Gi en øyeblikkelig respons og tilstedeværelse av kompetent personell. Rask til stede for å hindre eskalering, det er slik det meste av nødetater i Norge er bygd opp. Bortsett fra rovdyrforvaltning, der venter vi, for å se hvordan det går.

Første dyret var tatt av bjørn 9 juni i år. Først 19 juni og 16 doukmenterte kadaver senere er SNO på plass med hunder for å ta ut dyret som befinner seg i feil sone. Altså bjørn i beiteprioritert område. Det er en underlig og ekstrem sen håndtering av en uønsket hendelse.

Ser vi til Sverige og Finnland har man et annet regime og effektivitet i uttak av rovdyr. For eksempel uttak av bjørn på vårsnø. Det er konkret og et rettet tiltak som virker.  Skadefelling i beitesesongen er svært krevende, da en høg vegetasjon vanskeligjør arbeidet ytterligere.

Slik Troms Bondelag ser det nå, er situasjon helt ute av kontroll og vi krever at bjørn i det beiteprioriterte områder skal felles, uavhengig om det er binne eller binne med unger. Etterstrebelse av bestandsmål må skje i rovdyrsoner, ikke utenfor.

SNO må kunne stille med hele sin verktøykasse umiddelbart ved en gitt skadefelling, spesielt i beitesesongen. Det betyr at bruk av hund, helikopter og at spesialtrente jegere ankommer hendelsens sted umiddelbart ved konstatering av rovdyrangrep for et effektiv og raskt uttak av rovdyr.