Vi trenger gode forutsetninger for å kunne øke matproduksjonen i hele landet, og for å nå målene. Hvis man ser over til nabolandene, eksempelvis Sverige, ser man at dette ikke er prioritert i den politiske styringa. Der ligger gode jordbruksområder brakke fordi det har blitt så lite økonomisk bærekraftig å drive matproduksjon

Norges Bondelag ønsker å åpne øynene til folk for at vi må utnytte ressursene der der er, og tilpasse strukturen til det landet vi har, ikke motsatt. Bondelaget jobber for å vinne kampen om virkelighetsforståelsen for å skape enighet om verdien av den norske kvalitetsmaten. Den gode dyre- og plantehelsa i Norge gir noen fortrinn ut mot forbrukerne, og dette må formidles.

Når det gjelder fremtida til landbruket, vil denne være avhengig av å bli klimasmart og bærekraftig, og her må bøndene være på banen og gjøre en innsats. Men også dette krever at vi har virkemidler for å få det til. Det kan ikke være slik at det er bøndene som skal ta denne regninga alene. Her må regjering og Storting være med på laget, og støtte opp om de takene som må tas, så tar bøndene  tak i sin del. Det har vist seg at det er stor omstillingsvilje i landbruket, og gjennom et samarbeid vil man målene.

Norsk matproduksjon er et resultat av vedtatt politikk og mange framsynte utøvere og beslutningstakerer i næringa. Våre driftsulemper blir våre konkurransefortrinn!!