Status for Målselv kommune er at 28 bønder er rammet av flommen, hvorav 18 er hardt rammet. 14% av landbruksarealet i kommunen er ødelagt, 10% av melkebøndene i kommunen er rammet, 2 potetbønder har mistet all sin avling, 6 potetprodusenter er rammet og det er per i dag cirka 4200 daa  i Målselv kommune som er ødelagt. Dette tallet kan stige etterhvert som man får mer oversikt.  

Første møte på befaringen var med huseier Ruth Alvheim, hun er en av de som ble evakuert vekk fra huset sitt. Flommen holdt på å ta med seg huset, men det ble etter alt hell stående igjen. Alvheim forteller at alt skjedde veldig fort, det var kun snakk om 10min- 15 min fra alt så trygt ut, til at flommen hadde gravd seg helt inntil husveggen.

Øverst i Kirkesdalen traff følget tilfeldig på bonde Steinar Johnsen, han er en av de som er hardest rammet av flommen. Han er nå adskilt fra dyrene han har på utmarksbeite, cirka 50 okser. Veien til utmarka er stengt av blanding av jordras, steinras, samt flommens graving. Den eneste måten å komme inn på er ved bruk av helikopter. Da Vedum traff han var han på tur hjem med noen kalver fra innmark, de hadde vært utsatt for bjørneangrep. Johnsen er svært fortvilet over situasjonen, han synes det er vanskelig å ikke få sett til dyrene i utmarka, spesielt nå som han vet at det er bjørn som herjer. I tillegg kan han ikke starte med noe opprydding etter flommen, alt utstyret har reist med elva. Flommen tok med seg plog, harv, åkerrulle osv, samt en stor snøfres.

Lenger ned i Kirkesdalen var Bjørn Kvarmen tilstedet, som en av bøndene i en stor samdrift i Kirkesdalen. Av de 1500 daa som de høster er cirka 700-800 daa enten gjørmebelagt, tatt av flommen eller står fortsatt under vann. Samdriften håper på en god 2.slått på de areal som ikke er berørt, men ser mørkt på å kjøpe inn fôr til 260 melkekyr gjennom vinteren.

Potetbonde Bjørn Einar Rognmo var også tilstedet. Han driver i dag 220 daa med potet i Målselv, all hans avling er ødelagt. Han har 100% tap på grunn av flommen. Dette er en meget fortvilet situasjon for Rognmo, det er ikke mer enn 2 år siden det var krise i Troms og potetbøndene har ikke bare mistet all avling, men også neste års settepotet.

Dagen ble avsluttet på Kirkesdalen samfunnshus, hvor man fikk anledning til å stille ministeren spørsmål. En av bekymringene til gårdbrukerne er de høye egenandelene de må ut med vedrørende avlingssvikt. Det er kun to år siden mange av de samme bøndene var rammet sist. Dette er noe Troms Bondelag ønsker i møte mandag å utfordre fylkeskommunen på. Det er helt klart at det trengs et nytt spleiselag for å få bøndene gjennom årets krise.