Det er sendt ut brev til kommunenes landbruksforvaltning og faglagene angående regelverket for lagring av utsyr og rundballer langs trafikkerte veier. Statens vegvesen har registrert at det lagres/hensettes diverse tett opp til offentlig veg flere steder i fylket. Dette kan være seg rundballer, tilhengere, containere og så videre. Dette representerer en betydelig trafikkfare ved utforkjøring, samt at rundballer tiltrekker seg vilt,som f. eks elg, som beiter på rundballene. Dette øker risikoen for viltpåkjørsler. Innenfor sikkerhetssonen må det under ingen omstendigheter lagres utstyr som kan være trafikkfarlig. Innenfor vegens byggegrense må det ikke lagres utstyr uten at Statens vegvesen på forhånd har godkjent.

For nærmere informasjon om grensene kan du lese hele brevet her