Verdiskaping og fakta om Balsfjord kommune
Balsfjord har 5 559 innbyggere
Totalt areal er 1441 km2
Jordbruksareal i drift 40km2
Produktivt skogsareal 411km2
Avvirkning 76m3
Antall landbrukseiendommer 1014
Antall jordbruksforetak 144
Antall sysselsatte i primærnæringen 222

Bruttoprodukt jordbruk 70 mill kr
183,7 årsverk a 1845 timer jordbruk

Bruttoprodukt landbruksbasert industri 95,7 mill kr
Sysselsatte personer i landbruksbasert industri 93

Verdiskaping jordbruk fordelt på de ulike produksjoner:
1,6 mill kr ammeku
14,4 mill kr sau
1 mill kr svin
0,03 mill kr egg og fjørfe
0,1 mill kr planteproduksjon
41,9 mill kr melk, ku

Kristin Anka er utdannet landbruksagronom, hun har hovedansvaret og jobber fulltid på gården. I tillegg brøyter hun snø for naboer. Einar Rene er utdannet landbruksmekaniker og er selvutnnevnt servicesjef på gården. Einar Rene jobber i tillegg som vaktmester på Storsteinnes skole. Ekteparet har to barn, Einar Adrian (13år) og Trym Andre (11år). 

De slår cirka 250mål, hvorav 60% av arealet er leiekontrakter, totalt 5 leieforhold. 

Gården har fortsatt båsfjøs og de ønsker å bygge om til løsdrift, men de ønsker ikke å øke kvoten eller antall kyr for å bygge. Om vi må øke antall dyr, så vil vi få utfordringer med beite på gården, sier Kristin Anka. Vi er redd for at flere dyr vil gi alt for høyt beitetrykk og vi ønsker ikke denne slitasjen på marka. Vi må få gode ordninger som kan ivarta oss med små bruk også.

Kristin Anka har en drøm om å bli småskala grønnsaksprodusent i tillegg til melkeproduksjonen. Hun er svært opptatt av at vi også fremover må ha gårdsbruk i hvert et hjørne i distriktsnorge. 

Storfamilie er viktig for Kristin Anka og Einar Rene. Kristin sin far er lett å be, og er titt og ofte og bidrar med fjøsarbeid, slåtta og alt som det er behov for.