Rapporten tar utgangspunkt i ulike klimasoner og sammenstiller eksisterende kunnskap om klimaeffekter og deres påvirkning på landbruket innenfor ulike klimasoner. Sammenstillingen er basert både på dagens klimabilde og klimaframskrivninger. Rapporten gir en framstilling av den geografiske utbredelsen av klimasoner (på landsbasis) og oppsummerer forventede klimaendringer på kortere og lengre sikt og hvordan disse klimaendringene vil kunne påvirke landbruket i Troms og Buskerud fylker. Avslutningsvis er de viktigste likheter og forskjeller i forhold til klimaendringenes påvirkning av landbrukssektoren i Troms og Buskerud oppsummert.

Hele rapporten kan du lese her: http://arktisklandbruk.no/wp-content/uploads/2019/02/NIBIO_RAPPORT_2018_4_75-Klimaenringenes-p%C3%A5virkning-p%C3%A5-landbruket-i-Norge-innenfor-ulike-klimasoner.pdf