Den 27. april la et samlet jordbruk fram et kravdokument som krevde full kompensasjon for økte kostnader og tetting av inntektsgap. Vi registrerer at sauenæringen har fått et betydelig økonomisk løft i kravdokumentet noe om både er nødvendig og avgjørende for distriktslandbruket.

Sauenæringen er den nest største produksjonen i Troms og den driftstypen med dårligst økonomi. I den anledning mener Troms Bondelag at det er avgjørende at arbeidet med tetting av inntektsgapet og produksjonsregulering må bli sett på parallelt.

Tromslandbruket er nå i en kritisk fase med tanke på å beholde eksisterende infrastruktur. Produsentmiljøene i distriktene er blitt marginale, og stadig flere gårdsbruk legger ned driften. Vi er avhengig av å bevare og helst øke produksjonen i fylket i tiden fremover. Det er derfor viktig at vi styrker inntekta i denne næringa kraftig. Utfordringen i sauenæringen er at den har mange produsenter, som responderer raskt på økonomisk stimulering. Tidligere erfaringer tilsier at vi fort vil kunne få en økt produksjon, som vil være skadelig for en skjør markedsbalanse. Dette vil igjen resultere i en overproduksjon og dårlig økonomi i næringa.

Med dette bakteppe foreslår Troms Bondelag at vi nå regulere saueholdet gjennom regionale produksjonsrettigheter. Dette må koblet opp mot ressursgrunnlaget i den enkelte regionen.  Målet er å unngå en overproduksjon, som igjen vil presse prisene nedover og flere ut av næringen. Ordning må sess i sammenheng med at vi må få en bærekraftig økonomi på lang sikt og en kraftig tetting av inntektsgap på kort sikt. Samtidig som at det må stimulerer til bruk av beiteressurser i distriktslandbruket og best mulig utnyttelse av ressursgrunnlag i de enkelte regionene.

Troms bondelag foreslår følgende:

Regioner opprettes etter de fylkesgrensene. Den fastsettes etter ressursgrunnlag i regionene og fordre en tydelig kanaliseringspolitikk. Produksjonsrettighetene i den enkelte regionen fordeles som produksjonsrettigheter til sauebrukene, og låses til det gårds- og bruksnummer (driftssentret). Ved opphold i produksjonen kan rettighetene ligge ubenyttet i en kort periode, for deretter å tilbakeføres til den regionale produksjonsretten. Produksjonsrettighetene innad i regionen justeres årlig, ved bruk av forholdstall. Dette vil fange opp ubenyttede rettigheter, og gi en større anledning til å dele ut ledige kapasitet til eventuelt bruk under oppbygging, med ubenyttet ressursgrunnlag eller nye produsenter.  Hverken regionale eller individuelle produksjonsrettigheter kan omsettes. 

Vi ber om at det snarlig setters ned en arbeidsgruppe med representanter fra faglagene, markedsregulator, LMD, Sau og Geit for å se på mulige konsekvenser og ringvirkninger for næringen.