Leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes, som også er Inn på Tunet-bonde, åpnet møtet. Han sitter også i "Inn på Tunet-utvalget" som skal sikre IPT-produsentenes faglige og næringspolitiske interesser og rådgi styret i Norges Bondelag i IPT-spørsmål. Utvalget ble opprettet i 2007 og er bredt sammensatt med representanter både fra kjøper og tilbyder. Han fortalte litt om hvordan det er å være bonde med IPT som tilleggsnæring, hvilke gleder og utfordringer dette gir

.

Matmerk ved Bjørn Hvaleby fortsatte møtet med en orientering rundt dokumentasjon og godkjenningsordninger for IPT-tilbydere. KSL-systemet benyttes for egenrevisjon, og veiledere kommer på besøk på gården for å dokumentere at det ikke finnes avvik i forhold til revisjon. Dette må være på plass før man kan starte prosessen med å bli godkjent. Hvis man kommer gjennom nåløyet, kunne han informere om at en slik godkjenning har 2 års varighet, og gjelder forholdene på gården, ikke hvilket tilbud man gir. Matmerk, KSL og Inn på Tunet som merkevare, er ordninger som skal kvalitetssikre en tjeneste.

Arve Kleiven fra Fylkemannens landbruksavdeling har jobbet i flere år for å få på plass flere IPT-tilbydere i Troms fylke. En kartlegging gjennomført i 2013/2014 viser at det er 56 gårder i vårt fylke som er tilbydere av velferdstjenester av ulik karakter. Disse tilbudene er for flere av gårdene helt avgjørende for å opprettholde jordbruksdrifta, og gir et viktig inntekts- og nettverksbidrag til driverne. I tillegg er Inn på Tunet den absolutt viktigste omdømmebyggeren til landbruket! Det finnes så mange solskinnshistorier fra mennesker som har fått nye perspektiver i livet etter å få deltatt i et slikt tilbud, og det må vi bli flinkere til å kommunisere ut til samfunnet. De største utfordringene ligger i manglende forankring på ledernivå i kommunene, både politisk og administartivt. Kommunene er de viktigste kjøperne gjennom ulike sektorer, og her ligger det noen utfordringer i forhold til knappe budsjetter og prioriteringer, men det er viktig å formidle hvilke besparelser IPT kan gi på lang sikt.

Wenche Styrvold fra Innovasjon Norge kom for å orientere hvilke støtteordninger man kan benyttes seg av i en prosess med å starte opp et IPT-tilbud. Hvis du tenker at du skal starte en tilleggsnæring ved å drive rt Inn på Tunet-tilbud på din gård, er det muligheter for en prosentvis stønad både i utviklingsfasen og etableringsfasen, innen ordningen for fylkesvise BU-midler. Landbrukskontoret i kommunen vil være første instans for å vurdere et slitk prosjekt, og vi håper deltakerne på møtet fikk informasjon nok til å vite hvordan de kan starte prosessen. Så håper vi at vi får flere tilbydere i Troms fylke som kan bidra til verdiskaping i landbruket og gi gode alternative tilbud til brukere som har stor nytte av tilbudet.