Statssekretærer, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, andre embetsmenn, ordfører, Bondelag, Mattilsynet og SNO var på hjemmebesøk hos den berørte bonden i Bardu i går. Sammen med flere beitebrukere i området har Laila og Jim i flere år mistet en mengde sauer til bjørn.

"Jeg har allltid vært interessert i saueavl, men gleden er borte for lengst. Det nytter ikke når du sender sauene ut til rovdyr i utmarka. Jeg gruet meg til årets lamming, og jeg vet ikke om vi orker mer". Det er sterke ord fra bonden, som har prøvd alle tiltak for å unngå tap til bjørn, i flere år. Men likevel, bjørnen er tilstede, og tap er uunngåelig.

Klima- og miljødepartementets statssekretær Maren Hersleth Holsen, syntes det var nyttig å komme ut for å se hvordan beiteterrenget artet seg, og fikk en større forståelse for at det var vanskelig å ha full oversikt over dyrene i de bratte fjellsidene i Bardu. Men det kom likevel ingen lovnad om uttak av binna med unger som befinner seg i området. Saken er til klagebehandling og hun ville derfor ikke kommentere den konkrete saken.

Widar Skogan, som er tidligere sauebonde og nå statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, var på sin side klarere på at dette må man finne en løsning på. Bjørnen befinner seg i et beiteprioritert område, der man har en målsetning om at beitebrukerne skal prioriteres. Samtidig har man et bestandsmål som ikke er nådd, og terskelen for å ta ut ei binne med unger er derfor høy. Men skal man ha bærekraftig og klimavennlig kjøttproduksjon i utmark må man søke løsninger, det være seg flytting av individer, eller utskyting.

Både rovviltansvarlig i Troms Bondelag, Jan Ottar Østring, leder i Troms Bondelag SVein Olav Thomassen og representant John-Erik Skjellnes Johansen fra Norges Bondelag tok til orde i debatten og viste til at det alltid er bonden som taper, selv i beiteprioriterte områder. Det etterlyses en oppfølging av Stortingets vedtak i rovviltforliket, og hvis dette ikke kan etterfølges, så må man behandle saken på nytt.