Vi kan merke at valgkampen er startet. Irene er tydelig på  at en blå-blå regjering vil være negativt for landbruket i Troms.

Økt norsk folketall skal møtes med økt norsk matproduksjon. Vi har verdens beste beiteareal i Troms, dette må vi utnytte! Dyrka mark er næringsareal for matproduksjon, og for Senterpartiet er det helt klart at matjorda må prioriteres der den allerede er i drift.

Nordahl var helt klar på at landbruksnæringa må jobbe mot felles mål for å nå frem i forhandlingene. Interne konflikter innad i næringa om hvordan virkemidlene skal fordeles er ikke heldig for utviklinga fremover!

Senterpartiet er også veldig opptatt av at rovdyrforliket blir fulgt opp, slik at det er mulig å utnytte de fantastiske ressursene som utmarka i Troms representer. Det må tiltak på plass slik at man får regulert antallet, men det sies ingenting om hvilke virkemidler som skal settes inn i en slik prosess.

Senterpartiet jobber for landbruket, og med økt makt i regjering, vil de også kunne utrette tiltak for å nå sine mål.