styrke lokal krisehåndtering
Beredskap og håndtering av krisehendelser er et offentlig ansvar. Kommunene og nødetater utgjør kjernen i den lokale beredskapen. Når krisehendelser oppstår er det likevel flere frivillige aktører som kan bidra med innsats og ressurser som begrenser skadevirkningene for samfunnet og berørte personer.

Betydningen av frivillig innsats ved krisehendelser anerkjennes av myndighetene som et viktig supplement til den offentlige grunnberedskapen. Det pekes på at den norske dugnadsånden der naboer stiller opp for hverandre, gjør samfunnet vårt mer robust.

I store deler av landet er en bonde en av naboene. Flere hendelser har synliggjort hvordan innsats fra bonden og de særskilte ressursene som bonden sitter på har bidratt til å begrense konsekvensene av ulike krisehendelser for berørte lokalsamfunn. I andre tilfeller har vi sett at hendelser har rammet landbruket og godt samspill med nettverket rundt har spilt en viktig rolle.

Norges Bondelag har fått midler fra Gjensidigestiftelsen til å utvikle kunnskapsmateriell om krisehendelser og konsekvenser av disse. Materiellet på denne nettsiden skal brukes i samlinger i regi av Bondelagets lokallag for å øke kunnskap og bevissthet om risiko- og sårbarhetsbildet som lokalsamfunnet og landbruket står overfor.

Målet er å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.

Vil du lære mer? Vil du være mer forberedt den dagen det skjer noe? Da er dette kurset for nettopp deg.

Tryggere sammen er et kurs om de ulike krisesituasjonene som kan oppstå. Det er delt i 4 deler, der første del tar for seg hvordan beredskapssituasjon er på generell basis i vårt fylke og på kommunenivå. Hit invterer vi forelesere fra sivilforsvaret, fylkessmannen og mattilsynet.

På andre del velger kursdeltakeren et eget tema utifra kategoriene: smitte, brann, atom, uvær, flom og ulykke Den tredje skal rette fokus på beredskap på gården. Vi ser på hva kan vi gjøre for å forhindre ulykker og hvordan skal vi håndtere det når ei krise oppstår.

Den siste delen handler om å være medmenneske i en krisesituasjon. Hva gjør vi som kollega,nabo eller venn. Hva kan vi gjøre?

Troms bondelag i sammarbeid med fylkesmannen i Troms har bevilget midler til gjennomføringen av kurset "tryggere sammen" og til utarbeidelse av et beredskapsskilt. Alle som gjennomfører kurset får refundert 2000-kr av utgiftene sine ved bestilling av skiltet til sin gård. Uavheniging om du er medlem av bondelaget eller ikke.

Skiltet skal settets frittstående på gårdstunet, altså ikke monteres på en vegg. Minimum 6m fra fjøsveggen. Det er scanmark Harstad som produserer skiltene, og det er mulig å bestille med rammeverk. se egen nettsak om skiltet.

Har ditt lokallag planer om gjennomføring av kurset? Så ta kontak med  organisasjonssjef Unni Hellebø Andressen. Vi ønsker at flest mulig gjør dette i høst og er behjelpelig med å finne forelesere .