Fylkeskommunens representanter orienterte om planens formål, som er som følger:

"Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på Fylkesplan for Troms 2014-2025. Handlingsprogrammet er utarbeidet etter plan- og bygningslovens § 8-1, som handlingsprogram til regional plan. Fylkesplanens handlingsprogram har dermed et bredere fokus enn tidligere regionale utviklingsprogram som i hovedsak har hatt et sterkt fokus på næringsutvikling og økonomiske virkemidler, med tyngde på post 60-/61-midlene. Samtlige mål og strategier fra fylkesplanen er innarbeidet i handlingsprogrammet. Fylkeskommunen, sammen med regionalt partnerskap og andre aktører i Troms, skal gå sammen for å løse utfordringer og oppnå ønsket utvikling i fylket. Innsatsen knyttes til både økonomi og arbeidsinnsats."

I tillegg ble det gitt en orientering med en generell orientering angående Fylkeskommunens oppgaver og ansvarsområder.

Det ble fra salen etterlyst konkrete handliger og midler til å følge opp tiltakene. Ambisjonene er store og gode, og næringa ønsker å følge opp, men det avhenger av finansiering. Det har vært en tendens til at alle finansieringsmuligheter blir tillagt prosjekter, og at aktivitetene må gjennomføres via dette. Dette gir mye administrering og færre konkrete tiltak, er følelsen fra tilhørerne.