Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. I forhandlingsmøte mellom partene 6. februar overleverte bondeorganisasjonene et forhandlingsdokument som grunnlag for videre prosess. Jordbruket legger fram en liste på over 30 klimatiltak som må vurderes videre i arbeidet.

  • Vi vil utvikle et jordbruk som svarer på utfordringer om å redusere utslipp, og foreslår et bredt spekter av løsninger. Det er jeg fornøyd med. Skal forhandlingene med regjeringa være realistiske, er det viktig å nytte kunnskapen som foreligger i sektoren og de initiativene som er igangsatt. Skjer det, håper jeg vi kan få på plass en avtale som gjør norsk jordbruk enda mer klimavennlig enn i dag, sier Thomassen.

Klimaløsningene som jordbruksorganisasjonene peker på strekker seg fra økt graskvalitet, utvikling av fôr, effekter av avlsarbeid og grep for bedre avlinger som mer kløver i eng, karbonlagring ved beiting, kalking og redusert jordpakking og utfasing av fossil energibruk. Flere av disse løsningene fanges i dag ikke opp i Norges offisielle utslippsregnskap.

 

  • Vi skal være ambisiøse på vegne av bonden. Når partene nå skal i gang med å diskutere klimamål for jordbruket, ber vi om aksept for at det er et bredt spekter av klimaløsninger som vil gi resultater. Det viktigste er å legge til rette for tiltak som faktisk fungerer, og ikke la oss begrense av en avtale uten rot i virkeligheten, sier Svein Olav Thomassen.

 

Hvilken klimaforpliktelse jordbruket kan gå inn for, avhenger også av om regjeringa er villige til å stille med tilstrekkelige virkemidler.

  • For å oppnå resultater må det stimuleres til klimaløsninger i jordbruket på samme måte som man har gjort i samarbeid med sektorer som transport og industri. Regjeringa må forplikte seg til økt innsats innen forskning og utvikling, økt stimuli til klimainvesteringer i jordbruket, aktiv bruk av ENOVA og samt målretta klimarådgiving for bonden, sier Thomassen.
  • Troms er et grasfylke og våre grovfôrbaserte produksjoner er bærebjelken i vår næring. Troms Bondelag mener at vår matproduksjon er en del av klimaløsningen og at vår matproduksjon er en del av det naturlige kretsløpet.

 

 

Svein Olav Thomassen

Fylkesleder

Troms Bondelag

Tlf. 95249819