Reindrift og landbruk er to likestilte næringer som utøver næringsvirksomhet, delvis på de samme arealer, både privat og statlig grunn. En regional reindriftsplan berører dermed både landbrukets grunneierinteresse og næringsinteresse. Det er uakseptabelt at bare den ene næringen er representert i arbeidet med planen.

Det følger av plan og bygningsloven (§8-3) og dens forarbeider (Ot.prp nr. 32(2007-2008) at regionale planer skal være resultat av en bred samarbeidsprosess. Organisasjoner har både rett og plikt til å delta når planleggingen berører deres virkeområde, eller egne planer og vedtak. Det avgjørende for planens betydning og senere gjennomslagskraft at alle viktige interesser har hatt mulighet til å påvirke planarbeidet.

Reindriftsinteressene var av denne grunn naturlig nok representert i arbeidet  for den regionale landbruksplanen som ble vedtatt 15.10.2014. Flere av interessekonfliktene mellom landbruks- og reindriftsnæringen ble imidlertid ikke behandlet i landbruksplanen, men utsatt til reindriftsplanen.

I lys av ovennevnte, er det derfor uforståelig at Troms Fylkeskommune ikke hadde invitert Troms Bondelag til oppstartsmøtet for den regionale reindriftsplanen. Det er videre uakseptabelt at fylkeskommunen har avslått Troms Bondelags krav om plass arbeidsgruppen for arealbruk. Det er ikke tilstrekkelig at Fylkesmannens landbruksavdeling er representert. Det er heller ikke tilstrekkelig at landbruksnæringen avspises med en mulighet for dialogmøter med arbeidsgruppene.

Det er i arbeidsgruppene mye av planen defineres. Arbeidsgruppene er dermed viktig for forankring og eierskap.

At nå flertallet i fylkestinget har stemt mot at Troms Bondelag skal få en plass i arbeidsgruppene er svært skuffende og vi ser ikke hvordan grunneierinteressene skal bli tilstrekkelig hørt. Og etter vårt syn vil arbeidet være bortkastet, sier fylkesleder Asgeir Slåttnes.