Motforslagets ordlyd:

"Sak 85/14 høring på fjerning av konsesjonsloven

 

Troms Fylkesting er opptatt av å beholde og styrke matproduksjon i Troms. Det er derfor helt avgjørende at gode jordbruksarealer blir sikret for matproduksjon og at vi har eiendomsforhold som bidrar til effektiv og god drift av landbruksarealene.

 Konsesjonsloven er et viktig og nødvendig lovgrunnlag for å kunne føre en lokal landbrukspolitikk. Det må fortsatt være mulig å ha en viss styring med eiendomsomsetning slik at landbruksresurssene i jord, skog, utmark og bygninger blir brukt  til beste for matproduksjon.Troms Fylkesting er positiv til at en har en gjennomgang av konsesjonsloven, men mener at en fortsatt må ha en konsesjonslov."