I tillegg til nettverksbygging er det flere aktuelle tema på agendaen for dette to-dagersmøtet i Tromsø. Blant annet hvordan man skal jobbe fremover i den nye politiske situasjonen. Det er endrede sammensetninger på Stortinget etter valget og dette vil gi både utfordringer og muligheter fremover, så dette er viktig å jobbe sammen om. Vi skal også få en orientering om rovviltsituasjonen i landsdelen, presentert av de rovviltansvarlige i de ulike fylkene.

John Erik Johansen fra Nordland sitter i styret i Norges Bondelag, og er invitert med for å orientere om hvordan man jobber med saker i NB. Det er utrolig mange ulike fagfelt man kan ha interesse av å få løftet på agendaen og organisasjonen har mye kompetanse både blant ansatte og tillitsvalgte, og dette er viktig å få benyttet denne på best mulig måte.

Vi skal få opp trykket og engasjmentet i løpet av disse to dagene, og satser på et tettere samarbeid og en sterk stemme fra nord!