2018 ble det registrert 182 300 landbrukseiendommer med et samlet areal på om lag 249 millioner dekar. Dette utgjør 77 prosent av det totale fastlandsarealet. En tredjedel av arealene er jordbruksareal og produktivt skogareal, mens to tredjedeler omfatter uproduktiv skog, åpen fastmark, fjell, myr og vann. Landbrukseiendommene omfatter også store bygningsressurser, med i alt 950 000 bygninger fordelt på 165 800 eiendommer med bebyggelse.  Fire av fem eiendommer hadde bolighus, og det var i alt 111 700 bebodde eiendommer. Det betyr at over 33 000 gårdsbruk med bolighus er uten fast bosetting. Fra 2000 til 2018 har antall bosatte på landbrukseiendommer minket med 148 000, til 369 500 personer i 2018. Det vil si at 7 prosent av landets befolkning bor på en landbrukseiendom i 2018.

Det er først og fremst utviklingen som er interessant her. Stadig færre bor på landbrukseiendommer, og bare på de siste tre årene er antallet redusert med 20.000 i Norge. Dette tilsvarer en nedgang på fem prosent.

Mange nordmenn kommer fra gardsbruk eller har foreldre eller andre slektninger som gjør det. Det er kanskje derfor mange drømmer om å bo på et småbruk, dyrke egne grønnsaker, en hest i hagen og med god plass rundt seg. Trass i at mange landbrukseiendommer er fraflyttet, er det likevel vanskelig å få kjøpt en landbrukseiendom, skriver SSB i tilknytning til tabellene.

Organisasjonssjef Unni Hellebø Andreassen kommenterer at nedgangen er en forventet, men trist utvikling i landbruket i Troms. Vi skulle gjerne sett at flere bruk var i drift, men landbruk over hele landet er avhengig av at det blir lagt til rette for at den enkelte bonde skal kunne utnytte gårdens ressurser til matproduksjon og tjenester knyttet til produksjonen av mat, og disse premissene er stadig under press.