Den siste tiden har vi i Troms opplevd flere uheldige saker der bonden ikke har utført tilstrekkelig stell og oppfølging av egne husdyr. Slike dyretragedier er i tillegg til å være svært belastende for bonden, meget skadelig for norsk landbruks renomme og omdømme.

Vi i Bondelaget må fortsette med å jobbe aktivt for å redusere og unngå slike saker i fremtiden.

Og jobbe for bedre dyrevelferden er ikke noe nytt i Bondelaget, det har vært jobbet hardt over flere år for å redusere slike saker. Blant annet er det innført dyrevelferdsprogram på flere dyreslag og jobbet for økte bevilgninger til Mattilsynet.

Men hva skyldes den økte utbredelsen av dyrevelferdsaker vi har sett i Troms? 

Er det den stadig økende størrelsen på besetninger, det høye arbeidspresset og den dårlige økonomien som er problemet?

Arbeidsmengden er til tider ekstrem. Vi jobber opp mot to årsverk i mange produksjoner for å få endene til å møtes. Det e krevende når økonomien er så presset at vi velger å ikke leie inn hjelp når belastningen tilsier det. Sånn kan det ikke fortsette.

En annen utfordring er at oppfatningen av hva som er god dyrevelferd varierer fra bonde til bonde. Skal vi lykkes med å forhindre dyretragedier i framtiden, må vi ha en felles forståelse av hva som er god dyrevelferd og hvordan dette kan oppnås.

Her håper jeg dyrevelferdsprogrammet skal hjelpe oss et stykke på vei, men vi er fortsatt avhengig av å stille tydelige krav, og styrke kompetansen hos den enkelte bonden.

Det finnes enkelte produksjoner som ikke har noen pålagte besøk verken på gården eller i fjøsen. Med en slik manglende oppfølging har vi dessverre grobunn for flere saker i framtiden.

I dag er det KSL og Mattilsynet som skal sikre at bonden har god dyrevelferd. Deres systemer baserer seg i stor grad på egenrevisjoner og varslinger og i liten grad på fysiske besøk.

Jeg tror at en løsning er at landbrukskontorene gjennomfører et årlig besøk på gårdsbrukene i kommunene med blant annet fokus på god dyrevelferd?

Noen ganger er høy alder og helseutfordringer hos bonden en medvirkende årsak til at dyrene ikke blir godt nok ivaretatt. Bør det gjeninnføres en aldersbegrensning for å motta produksjonstilskudd?

Vi har store utfordringer med å skaffe avløsere i enkelte områder. Selv ved alvorlige sykdomstilfeller klarer man ikke å skaffe kvalifisert hjelp til bonden. Vi er avhengig av å ha et system som sikrer at driften blir ivaretatt når bondens helse svikter. Dagen systemer fungerer ikke godt nok.

Jeg har nå pekt på noen utfordringer som det må jobbes med for å sikre bedre dyrevelferd i framtiden. Jeg kunne nevnt mange flere, for problemet er sammensatt og det samme er løsningen. Det som nå er viktig, er at vi som faglag tør å løfte problemstillingen og sette de enda høyere på dagsorden.

Takk for meg.