Pressemeldingen gjengis her:

Samme oppskrift som i fjor?

Same procedure as last year?

 

I fjor sommer herjet en eller flere slagbjørner i saueflokkene i Bardu. Det ble gitt fellingstillatelse til det interkommunale jaktlaget i Bardu, men til tross for iherdig innsats fra jaktlaget i 6 uker, lyktes de ikke å felle bjørnen. I år har beitesesongen i Evenes og Skånland startet med flere påviste kadaver drept av bjørn, og man frykter en reprise av det som skjedde i fjor.

Sitat fra pressemelding av 09.07.18: Troms Bondelag håper at det tas lærdom av denne situasjonen, og at forvaltninga i forkant av neste beitesesong kan være langt mer proaktive og jobbe for å ta ut rovdyr tidlig på sesongen mens det ennå er sporsnø og lite vegetasjon.

«Til tross for de erfaringer man høstet i fjor, har Fylkesmannen i Troms og Finnmark valgt å ikke sette de mest effektive tiltakene i verk for å etterleve rovviltforliket. Fylkesmannen har gitt en skadefellingstillatelse på en bjørn til det interkommunale jaktlaget Gratangen i samarbeid med SNO. Vi mener at arbeidsordren bør gå direkte til SNO, som har spesialtrente jegere, helikopter, hunder og annet utstyr man ikke kan forvente at kommunale jaktlag skal disponere, sier Jan Ottar Østring i Troms Bondelag»

Bjørneangrep er en forferdelig belastning for både bonden og dyrene som er på beite. Bjørnen angriper ofte mange dyr, og mange av dyra lever med store skader etterpå. Dette skaper store lidelser for sauene, og det er derfor veldig viktig at uttak av bjørnen skjer så raskt som mulig.

Troms Bondelag håper derfor at forvaltninga setter inn alle mulige ressurser for å avslutte uttaket av bjørnen før den gjør større skader. Det er meldt om varmt og fuktig vær, noe som tilsier at vegetasjonen vil skyte fart og gjøre situasjonen vanskeligere fremover. Det bør derfor prioriteres å sette inn helikopter og erfarne bjørnejegere fra Statens naturoppsyn som et akutt tiltak.

Østring frykter situasjonen skal bli lik den vi hadde i Bardu i 2018, der ble resultatet at bjørnen forsvant ut av området og jakta ble avsluttet etter seks uker med stor ressursbruk. I stedet for å avvente de effektive tiltakene, bør de settes inn med en gang. Dette gir bedre resultat for beitebrukerne og dyrene - og det er mer økonomisk.

Troms Bondelag påpeker at rovviltforliket ikke blir etterfulgt - spesielt gjelder det rovviltforpliktelse punkt 2.2.19 som sier: «Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slike uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensielle i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområder for tamrein».

Troms Bondelag krever at forvaltninga nå tar grep og setter inn de tiltakene som er effektive for å ta ut skadevoldere nå!

For kommentare,  kontakt rovviltansvarlig i Troms Bondelag –

Jan Ottar Østring mob. 90028602