Troms fylkeskommune ga i vinter innspill til landbruksforhandlingene 2016. Våre innspill ble gitt ut fra vår oppfatning av virkeligheta for landbruket i fylket vårt. 

I innspillet peker vi på at vi er bekymret over den negative utviklingen i Tromslandbruket over år, med hensyn til antall bruk i drift og produksjonsvolum. Ut fra landbrukets betydning for samfunnet i fylket vårt, forventer vi en landbrukspolitikk som legger til rette for og bidrar til positiv utvikling i landbruket i Troms.

Vi ga flere konkrete innspill til hva som spesielt må stimuleres på driftssida i fylket.

Troms fylkeskommune påpekte og at landbruket vårt står overfor betydelige utfordringer på investeringssida. Det ble understreket at investeringsmidlene må økes til et nivå som bidrar til at produksjonen i Troms opprettholdes og utvikles.  

Vi viste til at Troms har de beste utmarksbeitene i landet. Og krevde at det gjennom landbruksoppgjøret må stimuleres til økt bruk av utmarksbeitene.

Fylkeskommunen påpekte og at midlene til rekruttering og kompetanseheving i landbruket må styrkes som bidrag til å videreutvikle landbruket i Troms.

I disse dager pågår landbruksforhandlingene. Landbruksorganisasjonene har fremmet det de mener er et moderat krav. Kravet er basert på en inntektsutvikling på linje med andre yrkesgrupper, men med en viss innhenting av etterslep.  Man har lagt vekt på å bremse og snu omfordelinga av budsjettmidler fra de små og mellomstore brukene til de største. Det er og krevd flere tiltak som vil styrke landbruket i Troms, og dermed opprettholde både sysselsetting og produksjon i alle deler av fylket. 

Statens tilbud kan det sikkert raljeres mye med. Jeg nøyer meg med å konstatere at de ikke har lest våre innspill, og legger til grunn at tilbudet er et rent forhandlingsutspill.

Avstanden mellom landbruksorganisasjonene og staten er uansett svært stor målt i kroner. Det som likevel bør bekymre mer, er de signaler statens tilbud gir når det gjelder utviklinga av landbrukspolitikken.

Min analyse er at statens tilbud ikke gjør det mulig å oppfylle Stortingets målsetting om å opprettholde og drive landbruk over hele landet, og å øke den norske matproduksjonen og styrke sjølforsyninga.

Katastrofeåret 2010 og analyser av Tromslandbruket, viser at vårt landbruk er spesielt og spesielt utsatt. Situasjonen har generelt vært særlig krevende etter årtusenskiftet.

Dersom Stortingets målsettinger skal oppfylles og Troms skal være med, kreves det spesielle tiltak for landbruket i fylket vårt.

Jeg har gitt dette innlegget tittelen: Avviksmelding for landbruket i Troms! Begrepet avviksmelding er i min tolkning et varsel om Noe som er feil – Noe som må ta tak i og endres.

Jeg kan ikke se at statens tilbud gjør dette mulig. Jeg forventer derfor at Regjeringa tar denne – og andre avviksmeldinger på alvor – gir oss et landbruksoppgjør som gjør det mulig å oppfylle Stortingets målsettinger.

Knut Werner Hansen

Fylkesordfører i Troms