Troms Bondelag mener at antall rovdyr må holdes på vedtatte bestandsmål. Når bestandsmålet beregnes må det legges til grunn antall ynglende rovvilt over grensene i øst. Tar man hensyn til dette, mener vi at A-områdene i Troms kan innskrenkes betydelig/ omgjøres til B-områder.

  Eiendomsstrukturen i Troms gjør det vanskelig å gjennomføre ordinær jakt effektivt. Troms Bondelag krever at grunneiers tillatelse til jakt på rovdyr bortfaller, og følger samme regler som ved skadefelling.

 Uttak av rovdyr i B-området må skje uten at rovdyr først utøver skade. Vi mener dette er det mest effektive forbyggende tiltak.

 Troms Bondelag krever at erstatningsordningene for sau drept av freda rovvilt må bli mer forutsigbart og rettferdig. Det er i dag stor variasjon i behandlingen av søknader om erstatning. I Troms erstattes det omtrent 50 % av omsøkte rovdyrtap, mens vi registrerer at det i andre fylker erstattes opp mot 80 % av omsøkt tap. I beiteområder der det er dokumentert rovdyrtap må all tap av sau og lam utover et normaltap erstattes.