Inntektsløft, omlegging fra bås til løsdrift, kostnadskompensasjon og beredskap, var sentrale tema på Troms Bondelags årsmøte som ble holdt i Tromsø onsdag 8. og torsdag 9. februar. Til tross for dårlig vær, var styret og flere lokallagsledere, samt gjester samlet. Arthur Salte og Astrid Solberg fra Norges Bondelag informerte om kommende jordbruksforhandlinger og mulige aksjoner.

Årsmøteresolusjoner:

Beredskap koster - det er et samfunnsansvar!

Å produsere mat til egen befolkning er et samfunnsansvar og ikke bondens ansvar alene. Å bruke naturressursene og foredle varene våre i nord, samt redusere krysstransport, vil kunne gjøre vår matproduksjon mer klimavennlig. Økt produksjon i nord vil trygge matberedskap til egen befolkning i landet.

Episoder med ekstremvær i Norge de siste årene har vist oss viktigheten av dette. Årsmøte i Troms Bondelag ber om at politikere er sitt ansvar bevisst og gjør de grep som skal til for at vi fortsatt kan ha et landbruk over hele landet. Det er ikke bonden som skal bære kostnaden for beredskapen, det er samfunnet. Bønder i Troms kan og vil fortsatt levere bærekraftig og klimavennlig mat. Til dette trenger vi en økonomi i næringen som forsvarer de faktiske kostnadene ved produksjon og gir oss ei konkurransedyktig inntekt.

 

Melkeproduksjonen må prioriteres ved årets oppgjør. «To milk or not to milk»

Det er et være eller ikke være for våre melkeprodusenter i Troms. Vel 64% av våre produsenter har enda ikke innfridd løsdriftskravet. Det er ikke økonomi i næringen til å bære ombygging eller nybygging og vi ser at mange av de som alt har bygget om sliter.Vi trenger kraftige virkemidler, som 60% investeringstilskudd og en økning i distriktstilskuddet for hele Troms. Utbygging uten særlig økning i produksjon, med det driftsgrunnlaget du har på gården din må være mulig.  Vi trenger alle melkeprodusenter i Troms med videre for å sikre volum og lønnsomhet i industrien vår. Vi trenger en sterk nok økonomi i melkeproduksjon, slik at vi kan gjennomføre de naturlige investeringer i drifta og som gir oss en konkurransedyktig inntekt. Distriktslandbruket må prioriteres!

Årsmelding og rapport fra studietur kan leses her Årsmelding 2022

Årets lokallag 2022 i Troms ble Nordreisa Bondelag.

Juryens begrunnelse var blant annet stort engasjement for bondehelse. Et dyktig lokallagsstyre som gjerne tar initiativ til å jobbe på tvers av aktører i kommunen for å kunne fremme landbruket. Laget har over år levert innspill til jordbruksforhandlingene og innspill til kommunen i saker som berører landbruket. Blomster og sjekk ble overlevert til leder Laila Agersborg.