Norges Bondelag vedtok på sitt årsmøte i 2019 at Bondelaget skal følge de nye fylkesgrensene, dette skal skje innen utgangen av mars 2022. Troms Bondelag og Finnmark Bondelag vil arbeide for å slå seg sammen innen denne tiden, men reverseres fylkesgrensene etter stortingsvalget i 2021, vil også Troms Bondelag og FInnmark Bondelag forbli to separate fylkeslag. 

Arbeidsgruppen består av begge fylkesledere, nestledere og leder i valgkomiteen i Finnmark. Sekretær er organisasjonssjef i Troms og Finnmark. 

Utvalget vil ha to- tre møter via skype før sommeren. Neste møte er satt til 12.mai. 

Lokallagsledere vil få informasjon om arbeidet underveis. Ledermøte høsten 2020 vil ha sammenslåingsarbeid på programmet.