Oppdatert 26. januar 2021

Hvis du er syk, har du rett på sykepenger. Du kan ha rett på sykepenger selv om du ikke har påvist korona dersom legen vurderer at du antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at du ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av viruset. Fra og med 20. mars 2020 har NAV fått adgang til å fravike kravet om legeerklæring ved sykefravær utover tre dager.

Selvstendig næringsdrivende skal sikres sykepenger fra 4. sykefraværsdag, med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Bønder som faller inn under den kollektive forsikringsordning for jordbrukere gjennom NAV har en høyere dekningsgrad enn andre selvstendig næringsdrivende, og vil få dekket 100 % av sykepengegrunnlaget fra 4. sykefraværsdag. Disse ordningene gjelder i første grad fram til 31. mars 2021.