Vår plan viser  hvordan vi skal innfri klimaavtalen vår med regjeringa, som omfatter utslipp bokført på jordbrukssektoren, men også jordbrukets utslipp som bokføres innenfor transport, bygg og arealsektoren. 

Mesteparten av klimagassreduksjonen i planen tas i jordbrukssektoren og gjennom karbonopptak i jord. Dette er karbonopptak som kun gjennomføres dersom bonden faktisk gjør jobben. Disse tiltakene synliggjøres derfor også i Klimakur under jordbrukssektoren selv om de bokføres under kategorien areal i selve klimaregnskapet.

Utslippskuttene fra jordbruket som bokføres i transport og bygg utgjør ca. 700 000 tonn CO2ekv. i klimaplanens moderate scenario.