Uttale fra styremøtet i Telemark Bondelag 22. juni 2016:

Vi har forventinger!

Regjeringen vil i løpet av inneværende år legge fram en ny jordbruksmelding. I meldingen vil Regjeringen Solberg synliggjøre sine prioriteringer for norsk landbruk og matproduksjon. Meldingen bør få oppmerksomhet langt utover landbruksnæringa og norsk næringsmiddelindustri. Rett og slett fordi meldingen vil fortelle hvordan den norske befolkningen i framtida skal forsynes med matvarer!

Telemark Bondelag har forventninger til regjeringens nye jordbruksmelding. Telemark Bondelag forventer at meldingen vil synliggjøre tiltak som speiler at det er et økende behov for mat i verden, og at Norge har et ansvar for å landets selvforsyning. Vi forventer og at ny jordbruksmelding foreslår tiltak for en matproduksjon basert på lokalt ressursgrunnlag, og på et mangfold av gardsbruk spredt over hele landet.

Norge har stor import av landbruksvarer. Det skyldes blant annet at det er mange landbruksvarer vi ikke har naturgitte forhold for å produsere selv, men det skyldes og at Norge gjennom tollfrie kvoter importerer store kvanta med landbruksvarer. Ost er et eksempel på en slik vare. Det er og fri import av landbruksvarer til Norge fra 62 såkalte nulltoll land og MUL – land (minst utviklede land).

Norge har et klima og en topografi som gjør det dyrere å produsere mat i Norge enn i mange andre land. Det er og et generelt høyt kostnadsnivå i Norge som bidrar i samme retning. Norge har derfor et importvern i form av tollavgifter som skal beskytte de varer vi har naturlige forutsetninger for å produsere i Norge. Det gjelder i hovedsak varer som melk, kjøtt og en del grønnsaker. Tollavgifter er ikke noe særnorsk fenomen. Tollvern på landbruksvarer er vanlig for de fleste land. Selv ledende produsenter av landbruksvarer som Brasil, USA og EU har et sterkt tollvern, til tross for at dette er land og områder som har svært gode naturgitte forutsetninger for produksjon av landbruksvarer.

Et effektivt importvern i form av tollavgifter er «bunnstokken» i det norske landbrukspolitiske byggverket. Uten et effektivt importvern vil en samlet norsk matproduksjon få store problemer, ved at importerte utenlandske varer til lavere pris vil utkonkurrere norske landbruksvarer. Ikke minst vil dette ramme gardsbruk med stor produksjon, som henter svært mye av sine inntekter ved produktpris i markedet. Telemark Bondelag forventer derfor at regjeringen står opp for det norske importvernet både i den bebudede jordbruksmeldingen, og i fora hvor importvern og toll er tema.