Vi er opptatt av hvem som eier jorda!

Telemark Bondelag er opptatt av å videreutvikle norsk landbruk med familielandbruket som bærebjelke. Vi har lange og gode tradisjoner her til lands med at bøndene eier, og bor i nær tilknytning til jorda de driver, og at kjøp av jorda kan finansieres med inntektene fra gården. Konsesjonsloven er en viktig forutsetning for at vi skal kunne videreutvikle et landbruk, basert på den selveiende bonden og familien til bonden.

Konsesjonsloven omfatter alle landbrukseiendommer, herunder jordbruksareal, produksjonsskog og annen utmark.

Konsesjonsloven skal sørge for at samfunnets langsiktige behov blir ivaretatt, og tar hensyn til det beste for miljø, bosetting, allmenne naturverninteresser, utbygging og framtidige generasjoners behov. Vern av jordbruksarealene ivaretas gjennom jordloven.

Årsmøte i Telemark Bondelag forventer at lokale folkevalgte følger opp intensjonen i eiendomsregelverket, og ikke uthuler loven ved behandling av enkeltsaker på kommunenivå.

Årsmøtet i Telemark Bondelag 2019

Aslak Snarteland
Leder Telemark Bondelag