Telemark har store utmarksarealer som er godt egnet som beite til grasspisende husdyr. Husdyrs utnytting av utmarksressurser vil være et helt nødvendig bidrag for å nå nasjonalt fastsatte mål om en økning i den landbaserte matproduksjon med 20 prosent de kommende 20 år. Rovdyr i beiteområder for husdyr fører ofte til tap av husdyr og påfølgende konflikter. Det vil derfor være helt avgjørende at det i fortsettelsen praktiseres en rovdyrforvaltning som muliggjør husdyrhold i utmark på en grei måte. Årsmøtet i Telemark Bondelag vil sterkt understreke nødvendigheten av en god dialog mellom rovdyrforvaltningen og landbruksnæringa.

I 2013 hadde vi en eller to ulver som forvoldte stor skade i flere buskaper med sau i øvre deler av Telemark. Det kan virke som om ulven prøver å etablere revir utenfor ulvesonen. Ulvetispa som ble skutt i Skien i vinter, er et slikt eksempel. Dette tyder på at ulven kan komme til å utgjøre et betydelig problem for landbruk og matproduksjon i årene som kommer.  Norges Bondelags primære standpunkt er at det ikke skal være ulv i norsk fauna. Årsmøtet i Telemark Bondelag støtter dette standpunktet. Ulven i Skandinavia, som er en del av den russiske ulvepopulasjonen er ikke truet. Årsmøtet i Telemark Bondelag mener og at ulvesonen ikke må utvides. Det vil høyst sannsynlig skape store problem for fremtidig husdyrhold og matproduksjon. Dersom Stortinget vedtar et bestandsmål for ulv i Norge med mål om helnorske ynglinger, må ulvesonen reduseres slik at Glomma utgjør vestre grense sørover til Øyeren.  Årsmøtet i Telemark Bondelag mener ulvesonen må forvaltes på en konsekvent og forutsigbar måte. Det må b. la. innebære at ulvesonens ytre grense skal være en absolutt grense, og at det innføres fri jakt hele året på ulv som oppholder seg utenfor sonen.

Samfunnet har et stort ansvar i forhold til å ivareta egen matproduksjon og landets mangfoldige kulturlandskap. Telemark er, og bør være, en del av Norges matfat. Det produseres kjøtt på innmark og utmark, og mulighetene for å øke produksjonen er betydelig.

Når det gjelder bjørn og jerv, har ikke dette vært et stort problem i Telemark, men ser at ørn kan bli et økende problem. Årsmøtet i Telemark Bondelag forventer at svingninger i bestand og skadeomfang følges opp innenfor gjeldene rovviltforlik.

Når det gjelder uttak av rovvilt ønsker årsmøtet i Telemark Bondelag at det foretas en vurdering av forskjellige former for jakt. En mulighet her er jakt med løshund.

Årsmøtet i Telemark Bondelag