Årsmøtet i Telemark Bondelag vedtok tre uttaler; her er den tredje:

Styrk landbruksutdanningen, god agronomi gir økt matproduksjon

Det er behov for å styrke kunnskapen om jord og agronomi. En slik styrking må skje ved at det utdannes flere med høy reell kunnskap, om jord og jordkultur. Effektene av en slik styrking vil være økt selvforsyning og lavere utslipp av skadelige klimagasser.

Næringen spiller inn problemstillinger knyttet til klimatiltak f.eks. gjødselhandtering der klimagunstig spredning av husdyrgjødsel er et mål. Da avdekkes det dessverre for ofte, at den agronomiske kunnskapen innenfor forvaltning og rådgivning er mangelfull.

God agronomi vil gi bedre avkastning pr arealenhet. Ulike varianter av ekstremvær vanskeliggjør produksjonen av mat. Dette gir også agronomiske utfordringer.

Telemark Bondelag mener det er en dårlig løsning å redusere norsk matproduksjon, for og få ned utslippene av klimagasser. Telemark Bondelag er opptatt av å bidra til å redusere utslipp som er skadelige for klima. For norsk landbruk, handler dette om å være med å ta et samfunnsansvar, på samme måte som at selvforsyningen må økes. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har foreslått 31 tiltak, for å få ned utslippene av klimagasser fra norsk matproduksjon.

Klimatiltakene strekker seg fra økt graskvalitet, bedre avlinger, mer kløver i enga, kalking, drenering og redusert jordpakking.

I norsk landbruk pågår det et kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til avl, husdyrsykdommer, fôring, teknologi, driftsledelse og kompetanse. Som et eksempel kan nevnes, at grisen i dag bruker 75 kg mindre kraftfor pr gris, enn i 1960. Samlet har dette avlsarbeidet bidratt til store klimagevinster!

 

Årsmøtet i Telemark Bondelag 2019
Aslak Snarteland
Leder Telemark Bondelag