Forslaget til endringer innebærer blant annet at konsesjonsgrensa heves fra 25 dekar dyrket mark til 35 dekar dyrket mark. Hvis forslaget blir vedtatt betyr det at nærmere 60 prosent av landbrukseiendommene vil bli unntatt fra konsesjonsloven. I forslaget fra regjeringen ligger det og at skogeiendommer og skogdominerte eiendommer skal fritas for prisregulering.

Fjerning av konsesjonsplikt og prisregulering åpner for at de med den mest velfylte lommeboka erverver landbrukseiendommer. Det er på ingen måte gitt at det er bonden på nabobruket som får tilslaget når eiendom skal selges. Regjeringens forslag vil, hvis vi de blir vedtatt, høyst sannsynlig føre til en annen eierstruktur i norsk landbruk, derfor er det grunnlag for å hevde at denne saken handler om hvem som skal ha eierskapet til norsk landbruksjord.

Hittil har norske gårdsbruk og norsk jord hatt et spredt eierskap. Det har vært, og er et av godene ved den norske samfunnsmodellen. Odelsloven og konsesjonsloven har sikret dette spredte eierskapet. Verdiskapingen på norske gardsbruk skjer svært ofte i en kombinasjon av god utnyttelse av jord og skog. En politikk hvor skogen skal kunne løsrives fra gardsbruket er intet godt tiltak for å opprettholde denne fornuftige utnyttingen av gardens samlede ressurser. En politikk hvor dyrka jord lettere skal kunne nyttes til andre formål enn matproduksjon, står i direkte motstrid til Stortingets ønske om økt matproduksjon.

Forslagene må stoppes, og Telemark Bondelag vil oppfordre Krf og Venstre på det sterkeste til å bruke sin makt for å nettopp sette en stopper for regjeringens forslag!