Styret for Telemark Bondelag har vedtatt følgjande pressemelding

Jordbruksråvarer er ikke som andre råvarer!

Godt fungerende markedsordninger er sammen med importvern og jordbruksavtalesystemet avgjørende for et landbruk i hele Telemark og i hele landet, - sier leder i Telemark Bondelag Aslak Snarteland. Telemark Bondelag mener det er svært viktig at markedsordningene med sine hovedtrekk videreføres.

Produksjon av mat, enten det er melk, kjøtt, egg, korn eller poteter, er biologiske prosesser. Det er ikke mulig å stoppe veksten på et slaktedyr fordi det er for mye kjøtt i markedet. Det er heller ikke mulig å bråstoppe kuas produksjon av melk for å tilpasse seg markedet

I flere av matproduksjonene må det og være en større produksjon i deler av året enn det markedet klarer å ta unna, for at en skal ha stort nok volum for markedet i de delene av året hvor produksjon er mindre.

For å takle disse variasjonene i tilbud og etterspørsel, er det etablert en ordning med markedsregulering. Det er de bondeeide landbruksamvirkene Tine, Nortura og Felleskjøpet, som iverksetter tiltak for å balansere markedet. Ett eksempel på markedsregulering er f. eks. innfrysing av kjøtt i en overskuddssituasjon.

Markedsordningene er sammen med importvernet og jordbruksavtalesystemet bunnstokker i den norske landbruksmodellen. Derfor er det så viktig med en solid og operativ markedsreguleringsordning, som sikrer avsetning av all norsk produksjon i hele landet, og uttak av avtalte priser. Det viktigste politiske instrumentet i markedsordningen, er mottaksplikten. Selve reguleringsordningen finansieres av produsentene selv, ved å ha et såkalt omsetningsfond, som skal finansiere markedstilpasninger ved eventuelt for mye produksjon i forhold til salg.

Det er denne ordningen det såkalte Markedsbalanseringsutvalget har gjennomgått, og som nå er lagt ut til høring. Utvalget konkluderer med at markedsordningene fungerer i tråd med hensikten. Det er en meget viktig konklusjon fra et utvalg som er bredt sammensatt. Et stort flertall i utvalget, bestående av personer som representerer verdikjeden for mat, slår fast behovet for markedsordninger. Et mindretall, bestående av utvalgsmedlemmer utenfor verdikjeden for mat vil avvikle markedsordningene.

Markedsordningene med sin mottaksplikt for bondens produkter og forsyningsplikt til aktører i råvaremarkedet har vist seg å være en solid og lite byråkratisk ordning. Telemark Bondelag vil sterkt advare mot en avvikling eller uthuling av markedsordningene. Et bortfall av f. eks. mottaksplikt vil føre til en situasjon hvor bonden kan risikere å ikke få levert varene sine. For landbruket i Telemark vil et slikt bortfall kunne slå svært uheldig ut, siden det er gjennomgående lang veg til foredlingsanlegg. Produktene vil med andre ord kunne hentes rimeligere hos bønder som ligger nær meierier, slakteri og eggpakkerier. Telemark Bondelag vil på det sterkeste oppfordre Telemarksrepresentantene på Stortinget til å videreføre markedsordningene og hovedtrekkene ved dagens ordning.