Endring i WTO-avtalen fører til at det fra 2021 ikke lenger vil være mulig å eksportere Jarlsbergost med eksportstøtte. Norge eksporterer i dag ca 10.000 tonn Jarlsbergost, tilsvarende 100 mill liter melk, med eksportstøtte. Melkeproduksjonen i Norge må derfor trolig reduseres med ca 100 mill liter.

Ved jordbruksforhandlingene i vår ble partene enige om å komme fram til en avtale om hvordan nedtrappinga av melkeproduksjonene skal ordnes innen 1. oktober 2019. I sluttprotokollen fra forhandlingene i vår står det: «Partene er enige om at nedskaleringen vil bli gjennomført ved bruk av forholdstallet på disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter med finansiering over omsetningsavgiften for melk.»

TINE AU i Telemark, Telemark Bondelag og Telemark Bonde- og Småbrukarlag inviterer til et hørings-, informasjons- og diskusjonsmøte med Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag, Sondre Aasan, leder i Telemark Bonde- og Småbrukarlag og Marthine D. Unnerud, TINE fagrådgiver økonomi.

Tid: Onsdag 14. august kl 19.30
Sted: FK Bø

Aktuelle problemstillinger:

  • Hvor mye av nedskaleringa bør tas med utkjøpsordning og/eller forholdstall?
  • Hvor stor bør den statlige andelen være ved en utkjøpsordning?
  • Hvor høy pris bør en sette ved en utkjøpsordning?
  • Bør faglaga kreve å ta med ordningen med leiekvoter i forhandlingene?
  • Skal en ha differensierte statlige utkjøpspriser mellom kvoteregioner?
  • Skal en sette tak for hvor store volum som kan selges i hver kvoteregion?
  • Skal en differensiere redusert forholdstall mellom produsenter?
  • Skjerme noen produsentgrupper, for eksempel små bruk, for redusert forholdstall?
  • Forskjellige ordninger for ku og geit?
  • Hvordan bør hver enkelt melkeprodusent forberede seg på redusert produksjon?

 

Vel møtt!

Hilsen TINE AU i Telemark, Telemark Bondelag og Telemark Bonde- og Småbrukarlag.