Uttale – vedtatt på styremøtet Telemark Bondelag 2. november 2016:

Geita er en fantastisk utnytter av gras og andre vekster som finnes i utmarka, og omdanner disse til den gode råvaren geitemjølk. Selv om antallet geitebruk har gått merkbart ned de siste 10 – 15 åra, har det vært nokså stabilt i Telemark. Det er nå 17 geitemjølkprodusenter i fylket. De fleste geitemjølkprodusentene i Telemark finnes i Vinje, og produsentene i Telemark er faglig dyktige. De har blant annet gjennomført et omfattende saneringsprogram for sykdom på geit, noe som gjør at geitene i Telemark og i resten av landet har verdens beste helsetilstand. Produsentene har og bygd om og ut fjøsa sine, til moderne driftsbygg for framtida.

Geitemjølka som leveres til Tine’s anlegg på Haukeli holder svært god kvalitet. Den gode kvaliteten, har vært et kjennetegn i mange år. Hittil i 2016 er geitemjølka fra Telemark nok en gang best i landet på kvalitet. Ysteriet til Tine på Haukeli representerer med sine 14 – 15 årsverk viktig sysselsetting i øvre deler av Telemark, og på anlegget brukes geitemjølka til å lage de tre variantene av Chèvre ost (Chèvre naturell, Chèvre kvitmugg og Chèvre med ramsløk). Alle tre variantene er tildelt Spesialitetsmerket, som er en merkeordning som forteller at produktet har høy kvalitet, unik smak, en spesiell geografisk opprinnelse m.m.

Geita er et dyr som utnytter utmarka og plantene som finnes der, på en veldig god måte. I Telemark er geitene på beite i overkant av fire måneder, og i Telemark er 13 av 17 geitebuskaper på støyl om sommeren. Det gir en «støylsprosent» på 76! Beiting i utmark hindrer gjengroing, noe som og bidrar til å opprettholde et biologisk mangfold. Fortsatt støylsdrift bidrar til å videreføre en lang og tradisjonsrik driftsform i Telemark.

Produksjon av geitemjølk er en gladhistorie i landbruket i Telemark. God helsetilstand hos dyra i kombinasjon med høy kvalitet på råvaren, unike ferdigprodukt og produsenter som vil satse, lar seg høre utover fylkets grenser!

Geitebruka i øvre Telemark kan aldri bli store. De er effektive, men de er effektive på en annen måte enn gardsbruk i de beste jordbruksstrøka. Geita utnytter på en veldig god måte en svært verdifull ressurs, nemlig utmarks- og fjellbeite. I tillegg til verdiskapningen i form av produkter med høy kvalitet, fører beitingen til et kulturlandskap med kvaliteter som er viktige i en turisme-, og reiselivssammenheng. 

Produksjon av geitemjølk er en del av det norske distriktslandbruket, og Telemark Bondelag mener at regjering og storting i større grad må verdsette dette landbruket enn hva som er tilfellet i dag. En slik økt verdsetting må skje ved konkrete politiske tiltak. Telemark Bondelag forventer at regjeringens jordbruksmelding som kommer om kort tid, inneholder konkrete forslag til tiltak som styrker landbruk og matproduksjon på et mangfold av gardsbruk over hele landet. Også i distriktene!

 

Styret i Telemark Bondelag.