I kravet ligger det blant annet forslag om et omfattende innovasjons- og vekstprogram på grønnsaker frukt, bær og poteter. – Det er godt tilpasset Telemark, - sier Snarteland, - Telemark har et svært oppgående produksjonsmiljø på frukt som det er viktig å fortsatt stimulere, og det store muligheter for økt produksjon av både bær, grønnsaker og poteter i Telemark, understreker lederen i Telemark Bondelag.

I kravet ligger det og inne en styrking av økonomien i kornproduksjonen. – Det er helt i tråd med de prioriteringene Telemark Bondelag gav ved fylkeslagets innspill til årets jordbruksforhandlinger. En styrking av økonomien i kornproduksjon er det tiltaket som vil gi best effekt med tanke på økt produksjon av korn, og dermed økt norsk selvforsyning, sier Aslak Snarteland.

Telemark Bondelag er og svært fornøyd med at det i kravet ligger forslag som vil stimulere til mer beiting i utmark. Sammen med forslaget om å inkludere ammekyr i tilskuddet for små og mellomstore melkebruk, er dette godt tilpasset mulighetene i Telemarkslandbruket.

Telemark Bondelag vil og peke på kravets forslag om å styrke tilskuddsordningene for små og mellomstore bruk, og at investeringsvirkemidlene for å fornye driftsapparatet særlig er rettet mot den samme gruppen av gardsbruk.

Aslak Snarteland er og svært tilfreds med at det foreslås å øke tilskuddet til avløsing og tidligpensjon. – Dette handler om å få den som er bonde til fortsatt å være bonde, og ikke minst handler det om rekruttering til næringa, poengterer lederen av Telemark Bondelag.

Med ei ramme på kravet på 1920 millioner kroner, mener Telemark Bondelag at jordbruket har levert et moderat krav. Kravet vil gi en inntektsvekst på 31 000 kroner pr. årsverk. – Det gir ingen tetting av inntektsgapet mot andre grupper, men det gir en reduksjon av inntektsgapet til andre grupper på 11 000 kroner. Det er viktig å understreke når en vurderer størrelsen på kravet, uttaler Aslak Snarteland.

 

Last ned kravdokumentet her.