Jordbrukets krav har en utforming som gir det en god tilpasning til jordbruket i Telemark!

Kravet har ei ramme på 1450 mill. kroner. Kravet fordeler seg med økning i målpris på 150 mill. kr., økning i budsjettmidler på 1150 mill. kroner,  økt inntektsvirkning av jordbruksfradraget på 71 mill. kroner  og ledige midler fra 2016 på 79 mill. kroner. Kravet gir grunnlag for økte inntektsmuligheter pr. årsverk på 31 700 kr. pr. årsverk.

For å prioritere små og mellomstore bruk ( i hovedsak brukstypen i Telemark) foreslås blant annet å øke satsene for driftstilskudd i melkeproduksjon og  øke satsene for husdyrtilskudd for de første enhetene for melk, ammeku, geit og sau. Det foreslås og å differensiere satsene for husdyrtilskudd til ammeku etter arealsone. For Telemark vil det bety at produsenter med ammeku i alle kommuner i Telemark (unntatt Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Sauherad, Bø og Nome) vil få en økning i satsen pr. ammeku med 750 kroner opptil 50 kyr.

Det ligger og i kravet fra jordbruket en styrking av bruk av utmarksbeite som beite for storfe, sau, lam og geit. Dette er og viktige og gode grep for Telemarksjordbruket. Det samme må sies om kravet om et driftsvansketilskudd innført fra 2019.

Telemark er og et fylke med betydelig produksjon av korn i de nedre og midtre delene av fylket. Telemark Bondelag er derfor godt fornøyd med at det kreves en økning i kornpris på 9 øre pr. kilo. Sauenæringa sliter med en betydelig overproduksjon, noe som medfører små tilskuddsendringer. Telemark Bondelag er imidlertid tilfreds med at det kreves innført et nytt husdyrtilskudd som skal gis til bruk med færre enn 126 sauer.

Telemark Bondelag spilte inn i forkant av overlevering av kravet at det etableres et eget verdiskapingsprogram for geitenæringa. Bakgrunnen  for vårt innspill er  geitenæringa er ei sårbar næring , men med store muligheter. Telemark Bondelag er derfor svært fornøyd med at innspillet er hensyntatt i kravet!

Telemark Bondelag er og tilfreds med at det for frukt, bær og veksthusgrønnsaker kreves en økning i distriktstilskudd på 9,5 mill. kroner.

Også i Telemark er det stort behov for investeringer i landbruket. Kravet inneholder en økning av investeringsmidlene med 50 mill. kroner, samt en overføring av ledige midler. Jordbruket krever og at mindre og mellomstore bruk tilgodesees med en relativt større støtteandel for å realisere investeringsbehovet, og for å skape mulighet for å ta i bruk ny teknologi. Telemark Bondelag mener dette er et krav svært godt tilpasset Telemarkslandbruket.

Alt i alt mener Telemark Bondelag det er et moderat krav, et krav som reduserer inntektsforskjellen mot andre grupper, og et krav i tråd med de signaler som er gitt fra Stortinget gjennom behandlingen av jordbruksmeldingen. Telemark Bondelag forventer at statsråd Dale og landets statsminister strekker seg svært langt for å imøtekomme jordbrukets krav.

Les jordbrukets kravdokument her.