Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag signerte sist fredag en intensjonsavtale med regjeringa om reduksjon av utslipp av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket. Avtalen forplikter partene til å redusere samla klimagassutslipp fra jordbruket med 5 millioner tonn CO2 ekvivalenter fra 2021 - 2030.

  • Vi merker klimaendringene allerede, også i landbruket i Telemark. Derfor er jeg glad for at vi har fått på plass en avtale som vil redusere utslipp og øke opptak av karbon, - sier lederen i Telemark Bondelag.  Snarteland understreker at målet er ambisiøst, men nødvendig. - Det er også viktig å presisere at den signerte avtalen legger til grunn Stortingets mål om økt selvforsyning og målet om et landbruk basert på et mangfold av gardsbruk over hele landet, sier Aslak Snarteland.

Telemark Bondelag er og glad for at avtalen bygger på enighet om at jordbruket er en del av løsningen, og vi mener og at avtalen vil gi næringa større forutsigbarhet i klimaarbeidet framover.

Telemark Bondelag er og svært glad for at bondeorganisasjonene har fått aksept hos regjeringa for ei brei tilnærming, hvor målet er at alle kutt av klimagassutslipp og økte opptak av karbon fanges opp.

  • Arbeidet med å redusere faktiske utslipp av klimagasser og reelt øke opptak av karbon er svært viktig. Derfor må og bonden få kreditt for de klimatiltak som gjennomføres på det enkelte gardsbruk, presiserer Snarteland.

Aktuelle virkemidler for å følge opp avtalen skal vurderes i forbindelse med de ordinære prosessene for statsbudsjettet og for jordbruksforhandlingene.